ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА ТОВ «ІНТЕРАВІА»

транспорт з-поміж інших видів транспорту забезпечує найшвидше переміщення за умов необхідності. У ХІХ столітті, коли величезні масиви інформації обробляються за секунди з допомогою програмного забезпечення, управлінські рішення приймаються за години та не вистачає часу на сон, витрати доби на дорогу коштують занадто «дорого». Для України як країни, в якій користування повітряним транспортом є не зовсім доступним з огляду на вартість перевезень, досить актуальним є дослідження проблематики галузі.

Актуальність дослідження ефективності перевезення пасажирів повітряним транспортом зумовлена запровадженням безвізового режиму, неухильного розвитку туристичних відносин, популяризацією українських міст серед світової спільноти. Для українських компаній пошук ефективних стратегічних рішень має бути здійснено у вхідному та вихідному потоках.

Окрім того, значна частина населення у зв’язку зі змінами у контексті візового питання, прагнуть подорожувати авіатранспортом. Для українського уряду постали нові виклики з необхідністю приведення українського законодавства до світових стандартів. Завдання розвитку авіатранспортних систем визначено у Транспортній стратегії України на період до 2020 року.

Практичні аспекти  розвитку авіатранспортної системи України попередньо вимагають здійснення наукових досліджень.

Вивченням проблематики ефективного функціонування окремих авіапідприємств займались такі вчені як С. Батмух, М. Дмитрієв, Є. Зайцев, О. Конікова, І. Козлюк, О. Петрашевський, К. Поліщук, Л. Филимонюк. Останні досліджують та пропонують методи та інструменти забезпечення функціонування окремих підприємств. Разом з тим питання функціонування авіатранспортної системи України, зокрема організація авіаційних перевезень пасажирів не є дослідженою повною мірою.

Об’єктом роботи є авіаційні перевезення пасажирів на ТОВ «ІНТЕРАВІА».

Предметом дипломної роботи є теоретичні та практичні аспекти організації авіаційних перевезень пасажирів на ТОВ «ІНТЕРАВІА».

Метою дипломної роботи є визначення шляхів удосконалення організаціїавіаційних перевезень пасажирів ТОВ «ІНТЕРАВІА».

Поставлена мета зумовила необхідність вирішення наступних завдань:

–   вивчити процес організації перевезень пасажирів повітряним транспортом;

–   розглянути механізм організації авіаперевезень пасажирів;

–   дослідити методологію дослідження організації авіаперевезень пасажирів.

–   проаналізувати середовище діяльності ТОВ «ІНТЕРАВІА»;

–   оцінити організацію авіаперевезень пасажирів на підприємстві ТОВ «ІНТЕРАВІА»;

–   проаналізувати ефективність організації авіаперевезень пасажирів на ТОВ «ІНТЕРАВІА»;

–   сформулювати напрями удосконалення авіаперевезень пасажирів на ТОВ «ІНТЕРАВІА»;

–   оцінити ефективність запропонованих заходів після удосконалення механізму авіаперевезень пасажирів на ТОВ «ІНТЕРАВІА».

У роботі використано як загальнонаукові методи теоретичного узагальнення (методи діалектичної й формальної логіки) для дослідження концептуальних положень механізму авіаційних перевезень пасажирів, так і специфічні методи економічного дослідження (економіко-статистичні, економіко-математичні) методи збору та обробки інформації для дослідження ефективності авіаційних перевезень пасажирів на ТОВ «ІНТЕРАВІА».

Інформаційна база роботи. Інформаційною основою дослідження є законодавчі та нормативні акти України, статистичні матеріали органів державної влади України, підручники вітчизняних та зарубіжних авторів, наукові статті, матеріали періодичного друку, інформація з Інтернету та річні звіти ТОВ «ІНТЕРАВІА» за 2013-2017 рр.

Структура та обсяг роботи. Основний текст дипломної роботи викладено на … сторінках, у т.ч. робота містить … таблиць, … рисунків, …. використаних літературних джерел, а також … додатків, викладених на … сторінках.

Практичне значення проведеного дипломного дослідження надає можливість  ТОВ «ІНТЕРАВІА» запровадити рекомендації на практиці. Запровадження заходів з підвищення рентабельності та ефективності діяльності у короткостроковій перспективі дозволить підприємству підвищити конкурентоспроможність.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *