Маркетингове дослідження та оцінка привабливості закордонних ринків

ЗМІСТ

 1. Характеристика зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
 2. Проведення структурного аналізу галузі в глобальному масштабі.

2.1. Опис сприятливих та негативних факторів розвитку галузі.

2.2. Динаміка індикаторів кон’юнктури закордонного ринку впродовж останніх років.

2.3. Аналіз міжнародного конкурентного середовища за моделлю Майкла Портера.

 1. Ранжування та вибір закордонних ринків.
 2. Оцінювання маркетингової привабливості обраного закордонного ринку з допомогою панельного методу.
 3. Проведення маркетингового дослідження закордонного ринку – Латвія
 4. Результати сегментування ринку та здійснення позиціонування товару на цільовому ринку. Опис маркетингової концепції товару.
 5. Коротка характеристика складових комплексу маркетингу підприємства для цільового ринку.
 6. Система мотивування торгових агентів на основі КРІ

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 

 

1. Характеристика зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Аналіз зовнішньоекономічної діяльності (далі – ЗЕД) підприємства, свідчить про те, що на cучаcному етапі розвитку процеc проникнення ТОВ «НОВА МЕКАНІКА ІТАЛІАНА» на зарубіжні ринки cупроводжуєтьcя значними труднощами і проблемами.

Серед них можна виокремити:

 1. Виcокий рівень конкуренції. Західні компанії cтворюють різноманітні бар’єри при вході на їх ринок, не дають можливіcть вітчизняним підприємcтвам конкурувати зі cвоєю продукцією на зарубіжних ринках. Також порівняно нижча конкурентоcпроможніcть продукції ТОВ «НОВА МЕКАНІКА ІТАЛІАНА» зумовлена недоcтатнім рівнем якоcті в порівнянні з іноземними товарами-аналогами. Це зумовлює низький рівень впізнавання та невиcокий імідж українcьких підприємcтв як міжнародних партнерів на закордонних ринках в ціллому;
 2. Значна частка фізично й морально заcтарілої техніки потребує оновлення на ряду з кращими інноваційними традиціями;
 3. Потенційно низький рівень інноваційної привабливості. Так, проаналізувавши інвестиції на душу населення (які становили у 2016 р. – 1,224 тис. дол., а у 2017 р. знизились до 0,96 тис. дол.), – можна зробити висновок, що рівень інвестування в економіку України є надзвичайно низьким. За рейтингом інвестиційної привабливості Україна знаходиться на 89 місці. Кількість інвестицій у розвиток підприємств зменшується з кожним роком – 2015 рік – 530 млрд. дол, 2016 рік – 5000 млрд. дол, 2017 рік – 2860 млрд. дол. Низький рівень інноваційної привабливості спонукає висококваліфікованих спеціалістів іммігрувати за кордон.

Окреслені проблеми ЗЕД в Україні, вимагають здійcнення певних перетворень та проведення в економіці держави прогреcивних, інноваційних заходів, які б надали змогу вийти на новий якісний рівень розвитку як міжнародних відноcин, так і країни в цілому.

Проаналізуємо детально джерела чистої виручки на підприємстві (табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Динаміка доходів ТОВ «НОВА МЕКАНІКА ІТАЛІАНА», 2015-2017 рр.

Назва напряму 2015 р. 2016 р. 2017 р.
Виготовлення гідроізоляційних панелей. 2485,00 2155,00 2235,00
Легка гідроізоляція від покрівлі до фундаменту Dysperbіt Dn 652,00 700,00 164,00
Консервація покрівель Гідроізоляція фундаменту ІZOBІT DK 568,00 211,00 325,00
Встановлення та гарантійне обслуговування виготовленної продукції. 355,00 245,00 225,00
Реставрація пошкодженних поверхонь. 42,00 52,00 21,00
Покрівельна шпаклівка для ремонту Гідроізоляція швів, стиків та примикань ARBOLEX-U 278,00 356,00 556,00
Дoхід (виручкa) від реaлізaції прoдукції, тис. грн 4380,00 3719,00 3526,00

Джерело: складено автором за даними фінансової звітності

Варто зауважити, що нестабільне коливання чистої виручки, пов’язане з коливаннями привабливості економічного середовища та ділової активності в цілому в країні. Зниження купівельної спроможності національного споживача впливає на динаміку виручки підприємства, тому й дохід знижується.

Аналіз структури чистої виручки показує, що найбільшу частку в структурі чистої виручки займає дохід від виготовлення гідроізоляційних панелей – у 2015 р. – 56,74%, у 2016 р. – 57,95 %, у 2017 р. – 63,39%.

Таблиця 1.2

Структура доходів  ТОВ «НОВА МЕКАНІКА ІТАЛІАНА», 2015-2017 рр.

Назва напряму 2015 р. 2016 р. 2017 р.
Виготовлення гідроізоляційних панелей. 56,74 57,95 63,39
Легка гідроізоляція від покрівлі до фундаменту Dysperbіt Dn 14,89 18,82 4,65
Консервація покрівель Гідроізоляція фундаменту ІZOBІT DK 12,97 5,67 9,22
Встановлення та гарантійне обслуговування виготовленної продукції. 8,11 6,59 6,38
Реставрація пошкодженних поверхонь. 0,96 1,40 0,60
Покрівельна шпаклівка для ремонту Гідроізоляція швів, стиків та примикань ARBOLEX-U 6,35 9,57 15,77
Дoхід (виручкa) від реaлізaції прoдукції, тис. грн 100,00 100,00 100,00

Джерело: складено автором за даними фінансової звітності

Крім того, позитивне зрушення у контексті підвищення обсягів власного виробництва зумовлює позиціонування ТОВ «НОВА МЕКАНІКА ІТАЛІАНА» як виробника, що експортує товари, а не імпортера іноземного обладнання з подальшим використанням у виробництві та створенні доданої вартості.

Таблиця 1.3

Структура доходів в розрізі експорту-імпорту ТОВ «НОВА МЕКАНІКА ІТАЛІАНА», 2014-2016 рр.

Назва напряму 2014 р. 2015 р. 2016 р.
Виготовлення гідроізоляційних панелей, які експлуатуються як для приватного використання так і для громадських місць. Для виготовлення продукції підприємство підвищує конкурентноспроможнісь на ринку, а також направлене щоб задовольнити потреби кінцевого споживача. 2485 2155 2235
В тому числі на експорт: 1855 1900 1750
·       Бітумний праймер-концентрат на водній основі DYSPERBІT GRUNT

·       Легка гідроізоляція від покрівлі до фундаменту Dysperbіt Dn

·       Бітумний праймер на основі розчинників ІZOBІT BR

652 700 164
В тому числі від імпорту витратних матеріалів: 550 574 135
Ущільнювальна стрічка для швів ІZOLEX 120 / 70мм 568 211 325
Каучуковий покрівельний герметик U–BOOT 202 278 356 556
В тому числі на експорт: 169 251 465
Дoхід (виручкa) від реaлізaції прoдукції, тис. грн 4380 3719 3526

Джерело: складено автором за даними фінансової звітності

Для розуміння структури ексортно-імпортного балансу ТОВ «НОВА МЕКАНІКА ІТАЛІАНА» проаналізуємо структуру та динаміку доходів від експортно-імпортних операцій.

Таблиця 1.4

Динаміка обсягів експорту в структурі доходів ТОВ «НОВА МЕКАНІКА ІТАЛІАНА», 2014-2016 рр.

Показники 2015 р. 2016 р. 2017 р.
Дoхід (виручкa) від реaлізaції прoдукції від імпорту, тис. грн 550 574 135
Дoхід (виручкa) від реaлізaції прoдукції, тис. грн 4380 3719 3526

Джерело: складено автором за даними фінансової звітності

Слід зауважити, що дохід від реалізації послуг, витратних матеріалів з використанням імпортного джерела зменшується: у 2015 р. – 550 тис. грн, у 2016 р. – 574 тис. грн., у 2017 р. 135 тис. грн.

Рис. 1.1. Структура доходів від операцій експорту-імпорту підприємства ТОВ «НОВА МЕКАНІКА ІТАЛІАНА», 2016 р.

Джерело: складено автором за даними фінансової звітності

 

 

 

Рис. 1.2. Структура доходів від операцій експорту-імпорту підприємства ТОВ «НОВА МЕКАНІКА ІТАЛІАНА», 2017 р.

Джерело: складено автором за даними фінансової звітності

 

2. Проведення структурного аналізу галузі в глобальному масштабі.

2.1. Опис сприятливих та негативних факторів розвитку галузі.

Основна частина ринку належить традиційним бітумно-полімерним матеріалам – бітуму і руберойду. У той же час майже половина гравців ринку виробляє проникаючу гідроізоляцію.

За даними дослідження в Україні застосовується в основному рулонна гідроізоляція на основі бітуму – вона становить 85-90% усього ринку. Решта 10-15% займають полімерні мембранні покриття.

Виробництво рулонних гідроізоляційних матеріалів на основі полімерів (мембрани і геомембрани) з’явилося в Україні відносно недавно, в 2011 році, проте вже зараз на ринку представлено близько 20 виробників. «Зростання ринку мембранних покриттів збігається з темпами зростання будівельного ринку (як житлового, так і промислового) і становитиме 3-5% щорічно до 2020 року.

 

Полімерні гідроізоляційні мембрани на основі ПВХ є основними конкурентами бітумних покриттів. За словами фахівців, вони більш довговічні, монтуються в один шар, але коштують дорожче.

Якщо не враховувати глобальні проблеми світової економіки, то до основної проблеми українського ринку гідроізоляційних матеріалів, експерти відносять низьку кваліфікацію виконання гідроізоляційних робіт. На їхню думку, існує дві причини поганої гідроізоляції об’єктів – це низька якість проекту і неякісне виконання гідроізоляційних робіт. Порушення технологій гідроізоляційних робіт веде до зниження ефективності використання гідроізоляційних матеріалів.

Замовники часто не надають належного значення необхідності застосування гідроізоляції при будівництві нових об’єктів і намагаються всіляко заощадити на цих матеріалах.

Іншим негативним фактором є недосконалість нормативної бази та відсутність чітких класифікацій та вимог до гідроізоляційних матеріалів. Існуючі нормативні вимоги, значно відстають від можливостей сучасної продукції. В країні немає затверджених технічних норм для гідроізоляції, а ті, які є, датуються 1987 роком. З того часу змінилися як технології проведення гідроізоляційних робіт, так гідроізоляційні матеріали. Сьогодні необхідні нові норми для гідроізоляції різного типу будівель і споруд.

Погіршує ситуацію на ринку і недостатня поінформованість проектувальників, замовників і виконавців з новими гідроізоляційними матеріалами.

2.2. Динаміка індикаторів кон’юнктури закордонного ринку впродовж останніх років.

Закордонний ринок продажів гідроізоляційних панелей у зазначених регіонах нестабільний та його обсяг зменшується.

Таблиця 2.1

Динаміка продажів гідроізоляційних панелей, Латвія

Латвія, % до попереднього періоду 2014 2015 2016 2017
Гідроізоляційні панелі 1,01 0,96 0,95 0,84
Ін’єкційна гідроізоляція 0,84 0,88 0,87 0,96
Супердифузні мембрани 1,1 1,3 1,1 0,9
Рідка резина 0,8 0,99 1,5 2

Джерело: складено автором

Таблиця 2.2

Динаміка продажів гідроізоляційних панелей, Узбекистан

Узбекистан, % до попереднього періоду 2014 2015 2016 2017
Гідроізоляційні панелі 1,3 1,2 1,34 1,88
Ін’єкційна гідроізоляція 1,1 1,3 1,1 2
Супердифузні мембрани 0,84 0,58 0,67 0,96
Рідка резина 1,1 1,3 1,1 0,9

Джерело: складено автором

 

Таблиця 2.3

Динаміка продажів гідроізоляційних панелей, Румунія

Румунія, % до попереднього періоду 2014 2015 2016 2017
Гідроізоляційні панелі 1,1 1,3 1,1 0,9
Ін’єкційна гідроізоляція 0,45 0,75 0,85 1,4
Супердифузні мембрани 0,8 0,89 1,45 1,99
Рідка резина 0,65 0,95 1,3 2,5

Джерело: складено автором

2.3. Аналіз міжнародного конкурентного середовища за моделлю Майкла Портера.

Розглядаючи конкурентне середовище діяльності на ринку шоколаду за моделлю 5 сил конкуренції М. Портера, слід проаналізувати: внутрішньогалузевих конкурентів, потенційних конкурентів, товари-замінники, постачальників, споживачів.

За оцінками експертів, сформована структура українського ринку гідроізоляційних матеріалів здатна надати допомогу в пошуку оптимального рішення при виборі гідроізоляції. та включає:

 • українських виробників різних гідроізоляційних матеріалів – ТОВ «Завод ТехноНІКОЛЬ» (Дніпродзержинськ, Дніпропетровська обл.), «Хенкель Баутехнік (Україна)», завод покрівельних матеріалів «Акваізол» (Харківська обл.) ВАТ «Славутський руберойдовий завод» (Славута, Хмельницька обл. ) та ін.;
 • імпортерів гідроізоляційних матеріалів – «Авіста», «Альпі-Львів», «Евроизол», «Ізобуд» і ін .;
 • представництва, підприємства з іноземними інвестиціями і дочірні підприємства вітчизняних і зарубіжних виробників гідроізоляційних матеріалів – ТОВ «Сіка Україна» (Київ, Львів, Дніпропетровськ), «Мапей Україна» (Київ) та ін.
 • компанії, що спеціалізуються на питаннях гідроізоляції і захисту різних конструкцій і споруд від впливу агресивних середовищ, а також на відновленні експлуатаційних характеристик бетону та залізобетону – «ЛЕОН-БМ», «ГІСКОН» (Київ) та ін.

Потенційні конкуренти: тимчасові бригади, невеличкі компанії.

Широкий асортимент гідроізоляційних матеріалів, представлених на українському ринку, на думку фахівців, дозволяє створювати сучасні об’єкти різного призначення. Серед товарів замінників представлено наступні.

Обмазувальна гідроізоляція представлена ​​продукцією як вітчизняного, так і зарубіжного виробництва. Українські виробники виготовляють бітумно-полімерні мастики холодного застосування ( «Техномаст»), бітумно-емульсійні мастики на водній основі («БіЕМ»), герметизуючі бутилкаучукові мастики на уайт-спірит («Гермабутил-2М-У») і ін.

 

Представлена ​​на ринку і обмазочна полімерцементна гідроізоляція, але, за винятком Scanmіх, яка з 2002 року виготовляється в Полтаві, в основному продукція зарубіжного виробництва – Deіtermann (Німеччина), Іndeх, Drіzoro, Мaреі (Італія), Іsomat (Греція), Міrа ( Данія), Sіka (Швейцарія) та ін.

Реалізуються на українському ринку і полімерні геомембрани. Ці матеріали представлені продукцією таких компаній, як: АGRU (Австрія), Саrbofol (Німеччина), Fаrеstone (США), Sіka (Швейцарія), «Техполімер» (Росія). Крім цього, для захисту підземних і наземних споруд застосовується і профільована мембрана «Ізоліт» (Італія), виготовлена ​​з поліетилену високої щільності (НDРЕ-мембрана).

Ін’єкційна гідроізоляційна продукція представлена ​​матеріалами як вітчизняних торгових марок: «Ceresіt» («Хенкель Баутехнік (Україна)», «Гідрозит» («Гідрозит»), «Гідростоп» («Поліпласт»), так і зарубіжних: «Віатрон», «Пента», «Гідротекс» (Росія), «Пенетрон» (США, Росія), Sіka (Швейцарія) та ін.

Для фарбувальної гідроізоляції застосовують етинолеві фарби, епоксидні смоли, перхлорвінілові емалі, кремнійорганічні сполуки (силікони), а також поліуретани.

Представлені на ринку та інші гідроізоляційні матеріали, але серед них немає універсальних. Гідроізоляційний матеріал має обмеження щодо застосування. Тому при виборі необхідно враховувати безліч факторів, які впливають на якість гідроізоляційних робіт.

3. Ранжування та вибір закордонних ринків.

З урахуванням макроекономічних факторів, а також факторів згідно визнаного світовою спільнотою рейтингу Doing business проаналізуємо привабливість регіонів для запуску продажів лінійки продукції.

Таблиця 3.1

Ранжування та вибір більш привабливого закордонного ринку

 Показник,

критерій, фактор

Вагова частка  Країни
Латвія Узбекистан Румунія
Політична стабільність у країні 0,6 9 6 4
Законодавство, яке регулює зовнішньоекономічну діяльність 0,6 8 3 5
Динаміка ключових макроекономічних показників 0,6 9 8 7
Стабільність обмінного курсу 0,6 10 7 10
Надійність транзиту товарів 0,6 9 4 4
Рівень забезпечення товарами-замінниками 0,6 8 6 9
Ємність ринку, залежність ринку від імпорту 0,6 4 5 9
Рівень регіональної інтеграції; Ступені і типи інтеграції 0,6 8 5 7
Митні бар’єри, юридичні перешкоди 0,6 9 6 5
Технологія виробництва, яка вимагається на ринку 0,6 6 9 5
Рівень техногенної аварійності 0,6 3 5 5
Культурний фон країни 0,6 9 9 8
Рівень конкуренції на ринку 0,6 8 7 7
Вхідні бар’єри в галузь 0,6 6 8 4
Рівень регіональної інтеграції; Ступені і типи інтеграції 0,6 8 6 4
Всього, балів 114 94 93
Середньозважений бал 68,4 56,4 55,8

Джерело: складено та розраховано автором

Таким чином, найбільш привабливим ринком для нашого товару є ринок Латвійської республіки.

4. Оцінювання маркетингової привабливості обраного закордонного ринку з допомогою панельного методу.

Експертна оцінка привабливості обраного закордонного регіону дає можливість більш глибоко проаналізувати залежність ринку товару від специфічних факторів розвитку, які ми проаналізували (див. табл. 4.1).

Таблиця 4.1

Панельне дослідження щодо ринку Латвії

 Показник Експерти
Експерт 1 Експерт 2 Експерт 3 Експерт 4 Експерт 5 Експерт 6 Експерт 7 Експерт 8 Експерт 9 Експерт 10 Експерт 11 Експерт 12
Політична стабільність у країні 6 9 5 8 8 6 5 9 8 7 9 7
Законодавство, яке регулює зовнішньоекономічну діяльність у сфері енергетики 8 3 5 7 9 8 7 10 7 10 8 9
Динаміка ключових макроекономічних показників 9 8 7 4 10 7 10 9 4 4 7 6
Стабільність обмінного курсу 10 7 10 6 9 4 4 8 6 9 4 8
Надійність транзиту товарів 9 4 4 8 8 6 9 7 5 7 6 8
Рівень забезпечення товарами-замінниками 8 6 9 7 4 5 9 8 3 5 5 7
Ємність ринку, залежність ринку від імпорту 4 5 9 4 8 5 7 9 8 7 6 5
Рівень регіональної інтеграції; Ступені і типи інтеграції 8 5 7 6 9 6 5 10 7 10 9 5
Митні бар’єри, юридичні перешкоди 9 6 5 8 6 9 5 9 4 4 5 7
Технологія виробництва, яка вимагається на ринку 6 9 5 7 8 5 8 8 6 9 6 5
Рівень техногенної аварійності 3 5 5 4 9 6 7 4 5 9 9 5
Культурний фон країни 9 9 8 6 6 9 4 8 5 7 5 7
Рівень конкуренції на ринку 8 7 7 8 3 5 8 9 6 5 6 5
Вхідні бар’єри в галузь 6 8 4 7 5 7 7 6 9 5 9 5
Рівень регіональної інтеграції; Ступені і типи інтеграції 8 6 4 4 6 5 4 9 8 7 10 7
Всього, балів 111 97 94 94 108 93 99 123 91 105 104 96

Джерело: складено та розраховано на основі панельного опитування

Середньозважена експертна оцінка склала 110,46 балів та 7,36 балів за напрямами, що в цілому вважається прийнятним, проте варто звернути увагу на такі фактори як рівень конкуренції на ринку та вхідні бар’єри в галузь.

5. Проведення маркетингового дослідження закордонного ринку – Латвія

Сегментування ринку вимагає більш детального дослідження рівня конкуренції, розвитку технологій та динаміки галузі.

Таблиця 5.1

Маркетингове дослідження ринку Латвії

Критерій доступності ринку Критерій реалізації економічних інтересів компанії Критерій інформованості учасників ринку
Фактор ринкових можливостей Фактор ринкових загроз Частковий економічний інтерес підприємства Ступінь інформованості учасників
Політична стабільність у країні Рівень регіональної інтеграції; Ступені і типи інтеграції Висока ємність ринку, яка погашається за рахунок імпорту Інформованість продавців про наявність конкурентів
Законодавство, яке регулює зовнішньоекономічну діяльність галузі Митні бар’єри, юридичні перешкоди Позитивна динаміка ринку Інформованість покупців про наявність продавців
Динаміка ключових макроекономічних показників Технологія виробництва, яка вимагається на ринку Низький рівень інтенсивності конкуренції на ринку Інформованість продавців про ціни
Стабільність обмінного курсу Рівень техногенної аварійності Висока конкурентоспроможність продукту Інформованість покупців про ціни
Надійність транзиту товарів Культурний фон країни
Рівень супутніх послуг Рівень конкуренції на ринку
Ємність ринку, залежність ринку від імпорту Вхідні бар’єри в галузь

Джерело: складено автором

 

 

6. Результати сегментування ринку та здійснення позиціонування товару на цільовому ринку. Опис маркетингової концепції товару.

Ринок гідроізоляційних матеріалів Латвії слід охарактеризувати за наступними характеристиками:

 • георгафічний;
 • психографічний.

Позиціонування покриттів гідроізоляції на ринку Латвії та його основного покупця охорактеризовано в таблиці 6.1.

Таблиця 6.1

Цільовий сегмент ринку гідроізоляції Латвії

Принцип сегментування ринку
Регіон Латвія
Чисельність населення 650 млн
Клімат Вологий морський з сухим літом
Суспільний клас середній
Спосіб життя раціоналісти
Тип особистості Сімейний

Джерело: складено автором

Ми орієнтуємося на «сімейний тип» покупця, віком старше 30 років, який нещодавно одружився та будує будинок для проживання з родиною.

 

7. Коротка характеристика складових комплексу маркетингу підприємства для цільового ринку.

Коротка характеристика комплексу маркетингу ринку гідроізоляційних панелей наведена у таблиці 7.1.

Таблиця 7.1

Комплекс маркетингу ринку гідроізоляційних панелей

Товар (Product) Гідроізоляційні панелі
Ціна (Price) Орієнтовано на покупця з середнім рівнем доходу
Місце / методи збуту (Place) Латвійський ринок
 Методи просування (Promotion) Маркетингові заходи: зовнішня реклама, учать у виставках

Джерело: складено автором

Ми плануємо просувати гідроізоляційні панелі через зовнішню рекламу, а також завдяки активній участі у різних виставках будівельного характеру.

Слід зазначити, що окрім покупця «сімейного типу», участь у будівельних виставках надасть змогу залучити прихильність великих суб’єктів господарювання.

8. Система мотивування торгових агентів на основі КРІ

Розроблена система цільових показників надає змогу врахувати оптимальне співвідношення витрат та доходів за кожним агентом поквартально.

Таблиця 8.1

Система мотивування торгових агентів на основі КРІ

Назва КРІ Бажаний результат за маркетинговий квартал
Обсяг продажів, тис. євро 150
Участь у зовнішніх заходах 3
Кількість укладених договорів, шт. 12
з них, індивідуальні договори 4
суб’єкти підприємницької діяльності 8
Утилізація, %* 75

Джерело: розроблено автором

Показник утилізації визначається як співвідношення витрат, понесених у процесі продажу певного обсягу гідроізоляційних панелей, до прибутку від укладених угод.

За підсумками виконаних квартальних планів агенти отримують 5 % від отриманого прибутку додатково у вигляді матеріального стимулювання.

 

 

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Отже, у результаті панельного дослідження найбільш привабливого закордонного ринку для реалізації гідроізоляційних панелей експерти визначили ринок Латвії. Країна невелика за площею, проте рівень благополуччя та купівельної спроможності покупців достатньо високий.

Оскільки на ринку України знизилась лояльність до бренду гідроізоляційних матеріалів нашого бренду, слід проаналізувати можливість виходу на міжнародні ринки. Зниження лояльності до бренду на українському ринку зумовлена в тому числі й здорожчанням товарів. Проте в сучасних умовах господарювання неможливо забезпечити товару високу якість за низьких затрат. Компанія ТОВ “Нова Меканіка Італіана”.  Тож управлінським рішенням засідання менеджерів було прийнято курс на орієнтацію на європейські ринки.

Розроблена система КРІ допомагатиме торговим агентам орієнтуватись у стратегічних цілях підприємства з метою завоювання ніші на ринку гідроізоляційних панелей в Латвії.

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Амблер Т. Маркетинг и финансовый результат. Новые показатели и богатство корпорации / Т. Амблер. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 246 с.
 2. Байцар Р. І. Оцінювання пріоритетності коефіцієнтів вагомості для визначення комплексної оцінки компетентності персоналу / Р. І. Байцар, М. М. Сколоздра // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Сер.: Автоматика, вимірювання та керування. – 2013. – № 753. – С. 100-104.
 3. Балановська Т. І. Управління маркетинговою діяльністю на агропродовольчому ринку / Т. І. Балановська, О. П. Гогуля // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2010. – Вип. 154, Ч. 1. – С. 368-373. Серія Економіка. Випуск 2(8) 99
 4. Крикавський Є. В. Ефективність і результативність в управлінні ланцюгами поставок / Є. В. Крикавський, О. А. Похильченко // Логістика проблеми і рішення. Міжнародний науково-практичний журнал. – Харків, 2017. – № 1. – С. 16-21.
 5. Музичка, Є. О. Оцінка ефективності управління збутовою діяльністю туристичних підприємств / Є. О. Музичка // Економiчний часопис-XXI. – 2013. – № 11-12 (2). – С. 64-67.
 6. Пан Л. В. Комплекс маркетингу та його роль в умовах комунікаційної ери маркетингу / Л. В. Пан, О. К. Абрамович // Экономика Крыма. – 2008. – № 25. – С. 33-36.
 7. Подольчак Н. Ю. Метод комплексного оцінювання рівня ризиків підприємств-лізингодавців / Н. Ю. Подольчак, І. Я. Кулиняк / Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал. – К.: 2013. – № 4 (142). – С. 144-157.
 8. Струпинська Н. В. Методичний підхід до забезпечення ефективності маркетингової діяльності промислового підприємства / Н. В. Струпинська // Бізнес Інформ. – 2013. – № 8. – С. 379-387.
 9. Філіпішина Л. М. Комплексна система оцінки цінової політики підприємств роздрібної торгівлі / Л. М. Філіпішина // Вісник економічної науки України. – 2009. – № 2 (16). – С. 156-160.
 • Чухрай Н. І. Оцінювання результативності та ефективності маркетингу промислового підприємства у ланцюгу поставок / Н. І. Чухрай, І. Б. Млинко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2013. – № 3. – С. 24-34.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *