Методика то організація внутрішнього контролю (аудиту) оплати праці на підприємстві.

Актуальність вивчення обліку оплати праці зумовлена тим, що на всіх підприємствах цей розділ обліку ведеться в обов’язковому порядку. Облік праці і заробітної плати – одна з найважливіших і складних ділянок роботи, що займає одне з центральних місць у всій системі обліку на підприємстві.

Заробітна плата перебуває в центрі уваги різних зацікавлених сторін – найманих працівників, власників, пенсійного фонду, податкових органів, профспілок, державних структур. Для кожної зі сторін значення заробітної плати оцінюється по-різному, але повільність нарахування та утримання зачіпає інтереси всіх.

Вагомий внесок в розробку теоретико-методологічних аспектів проблем обліку оплати праці зробили такі українські вчені, як А.Батура, Д.Богиня, М.Калина, В.Карпенко, М.Кім, Т.Кір’ян, А.Колот, Г.Куліков, В.Лагутін, В.Липов, Л.Лисогір, В.Нижник, В.Новіков, О.Новікова, Н.Павловська, І.Петрова, М.Семикіна, С.Тютюнникова, М.Шаповал, Л.Шевченко та інші, а також російські дослідники Л.Абалкін, Н.Вишневська, Г.Дублянська, В.Куліков, Д.Львов, Р.Капелюшников, А.Соболевська, Р. Яковлев та інші.

Предметом дослідження є процес організації обліку заробітної плати.

Об’єктом дослідження є система бухгалтерського обліку оплати праці.

Метою курсової роботи є розкриття сутності та організації обліку оплати праці на підприємстві, а також визначення шляхів його вдосконалення.

Поставлена мета зумовила вирішення наступних завдань:

  • визначити значення внутрішнього контролю (аудиту) оплати праці на підприємстві;
  • визначити завдання та джерела інформації внутрішнього контролю (аудиту) оплати праці;
  • вивчити організацію і методику внутрішнього контролю (аудиту) розрахунків з оплати праці на підприємстві;
  • здійснити огляд нормативно-правової та спеціальної літератури з питань внутрішнього контролю (аудиту) оплати праці та її обліку.

У процесі роботи використовувалися такі методи дослідження: структурно-логічний аналіз (при побудові логіки та структури курсовї роботи); метод групувань (при дослідженні питання класифікації систем та форм оплати праці); методи аналізу та синтезу, індукції та дедукції.

В якості методологічної основи дослідження використовувалися теоретичні положення економічної науки, численні праці українських та зарубіжних учених з питань обліку та аудиту оплати праці, закони України та інші нормативно-правові акти. Основні положення роботи, висновки та пропозиції базуються на використанні та узагальненні матеріалів законодавчої бази України, даних періодичних видань, електронних ресурсів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *