Оцінка вартості бізнесу з допомогою EVA-моделі

Визначити та обгрунтувати ставку дисконтування; визначити та обгрунтувати прогнозний горизонт; обрахувати грошові потоки; визначити вартість підприємства за методом DCF (з розрахунком FCF, TCF та FTE); розрахувати Terminal value.

Публiчне акцiонерне товариство “Укрпластик” є правонаступником пiдприємств, iсторiя створення та фiнансово-господарська дiяльнiсть яких починається з 1927 року. Засноване як Київський канiфольно- терпентинний завод пiдприємство перетворилося на Київський лiсохiмiчний завод союзного значення, метою якого було виробництво канiфольно-терпентинової продукцiї та синтетичної камфори.

Iнформацiя про основнi види продукцiї, що їх виробляє емiтент, перспективнiсть виробництва окремих товарiв, виконання робiт та надання послуг. До основних видiв продукцiї належать:

  1. BIPAN Полiпропiленовi плiвки з друком та без друку: – прозорi; – перлистi; – металiзованi.
  2. VIPAN Соекструзованi багатошаровi полiмернi плiвки; -бiла та бiло-чорна з друком; – з бар’єрними властивостями.
  3. ALPAN Комбiнованi багатошаровi матерiали з друком, якi виробляються на основi полiпропiленових, полiетиленових та iнших полiмерних плiвок, а також паперу шляхом їх склеювання за допомогою безрозчинних однокомпонентних та двухкомпонентних клеїв з використанням алюмiнiєвої фольги.

4.SOLAN Комбiнованi багатошаровi матерiали з друком, якi виробляються на основi полiпропiленових, полiетиленових та iнших полiмерних плiвок, а також паперу шляхом їх склеювання за допомогою безрозчинних однокомпонентних та двухкомпонентних клеїв без використання алюмiнiєвої фольги.

  1. TWISPAN Плiвки полiмернi з “твiст”-ефектом. Iншi види продукцiї.
  2. Платiнки з алюмiнiєвої фольги з термолаком.
  3. Липучi етикетковi матерiали.

8.Пакети вакуумнi, “Дой-Пак”.

9.Цилiндри для глибокого друку, виробленi методом лазерного експонування.

  1. Цифровi фотополiмери (клiше) для флексодруку.

Загалом випуск пакувальних матерiалiв пiд торговими марками за 2014 рiк склав: BIPAN – 1624 тн., VIPAN – 464 тн., ALPAN – 6196 тн., SOLAN – 8745 тн., TWISPAN – 4769 тн. Загальний обсяг виробництва в грошовому виразi (в дiючих цiнах) за 2013 рiк склав 1 381 761 тис. грн., реалiзовано за вiдповiдний перiод – 1 537 515 тис.грн.

Основним завданням ПАТ “Укрпластик” є насичення споживчого ринку України високоякiсними пакувальними матерiалами, а також забезпечення вiтчизняного виробника конкурентноспособною за властивостями, зовнiшньому вигляду i цiною упаковкою.

Для визначення оцінки вартості підприємства нам необхідно визначити розмір ставки дискотування. Для визначення фінансових індикаторів ефективності прийняття управлінського рішення найдискусійнішим є питання щодо визначення рівня ставки дисконтування з метою отримання об’єктивного розрахунку реальних  грошових потоків та розрахунку реальних сум грошових доходів. Для побудови алгоритму розрахунку ставки дисконтування, врахувавши, що фінансування проектів здійснюється за власний рахунок, ми зможемо визначити вихідні параметри розрахунків. Дисконтування – це процес визначення вартості грошових потоків, які відносяться до майбутніх періодів (майбутніх доходів на теперішній момент часу). Для правильної оцінки майбутніх доходів потрібно володіти інформацією про реальні прогнозні значення виручки, витрат, інвестицій, структуру капіталу, залишкову вартість майна, а також ставку дисконтування. У даному випадку найоб’єктивнішою є модель розрахунку ставки дисконтування, яка визначатиме вартість власного капіталу, оскільки фінансування здійснюється за рахунок власних джерел. Для визначення вартості власного капіталу застосовується модель оцінки довгострокових активів (Capital Assets Pricing Model – CAPM).

Ставка дисконтування (ставка прибутковості) власного капіталу (Re) розраховується за формулою:

Re = Rf + β (Rm – Rf),

де Rf – безризикова ставка доходу;

β – коефіцієнт, що визначає зміну ціни на акції компанії, в порівнянні зі зміною цін на акції по всіх компаніях даного сегмента ринку;

(Rm – Rf) – премія за ринковий ризик;

Rm – середньоринкові ставки прибутковості на ринку певного регіону.

Розглянемо детально кожен з елементів моделі оцінки довгострокових активів з метою визначення реальної ставки дисконтування для аналізу інвестиційних проектів ПАТ “Укрпластик” з метою прийняття ефективного управлінського рішення.

Середньоринкова ставка прибутковості на українському ринку на початок березня 2016 року становила 27,3 % [4].

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *