Професійний підбір кадрів на основі аналізу ринку праці та шляхи його подолання 

В умовах глобалізації світового економічного простору важливого значення набувають аспекти формування вітчизняного ринку праці. Розмежовуючи працю людей відповідно до потреб суспільства, даний ринок охоплює усі галузі економіки, види діяльності, форми власності, а співвідношення між попитом та пропозицією на ньому визначає стабільність державного економічного розвитку. Тому за сучасних умов господарювання надзвичайно актуальними постають питання всебічного дослідження та моніторингу процесів, що відбуваються на ринку праці.

На даному етапи розвитку людської цивілізації спостерігається посилення ролі людського фактору. У процесі управлінських революцій на зміну працівника як «економічної» людини прийшов працівник як «біо-соціальна» особистість з чітко сформованою позицією стосовно суспільного ладу, колективу, праці. Працівник як динамічна єдність біологічного та соціального став важливим суб’єктом сучасного суспільного життя. При цьому висунуті високі вимоги до кваліфікації працівників, професійного рівня підготовки, високоякісного виконання робіт; активізована підприємницька діяльність в напрямі професійної підготовки кадрів. Таке явище, як безробіття, стало регульованим процесом ринкової економіки завдяки сприянню економічних, соціальних та політичних факторів.

Питанням дослідження ринку праці завжди приділялось багато уваги. У науковій літературі нині існує ряд дискусійних питань та відсутня єдина точка зору щодо формулювання сутності і визначення особливостей ринку праці. Широкий діапазон визначень ринку праці інтерпретований такими авторами, як: Л. О. Аза, В. С. Васильченко, М. Л. Головко, О. Д. Гудзинський, І.Ф. Гнибіденко, А. Г. Горілий, А. М. Колот, Ю. М. Краснов, Е. М. Лібанова, Ю. М. Маршавін, Г. І. Мімандусова, А. А. Нікіфорова, В. П. Пастухов, М. М. Руженський, М. І. Синюченко, М. В. Шаленко та іншими.

Предметом курсової роботи є відносини, що складаються на ринку праці  під час взаємодії його суб’єктів.

Об’єктом курсової роботи є кадровий менеджмент на підприємстві.

Метою курсової роботи є дослідження професійного підбору кадрів на основі аналізу ринку праці на підприємстві ПАТ «КВК «Рапiд».

Поставлена мета зумовила необхідність вирішення наступних завдань:

  • вивчити поняття та структуру ринку праці;
  • проаналізувати законодавчі підходи до підбору персоналу на підприємстві;
  • вивчити міжнародний досвід до підходу підбору персоналу;
  • проаналізувати економічно-організаційну характеристику підприємства ПАТ «КВК «Рапiд»;
  • навести якісну та кількісну структуру персоналу на ПАТ «КВК «Рапiд»;
  • оцінити підхід до підбору персоналу на підприємстві;
  • запропонувати систему удосконалення підбору кадрів на ПАТ «КВК «Рапiд».

Методи, що використовувались при написанні курсового дослідження: описовий, класифікації, аналізу та синтезу, порівняння, узагальнення.

Структура курсової роботи: робота складається зі вступу, трьох розділів, списку використаної літератури.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *