Психологічні особливості інтеграції дітей із сенсорними вадами в умовах інклюзивно-освітнього простору

ВСТУП

Удосконалення сучасної системи української освіти відповідно до принципів гуманізації та індивідуалізації передбачає максимальне врахування психологічних особливостей розвитку дітей і створення таких умов, які сприяли б своєчасному і повноцінному розвитку всіх сторін особистості дитини. В даний час активно змінюється ставлення суспільства і держави до осіб з відхиленнями у розвитку від агресії до терпимості, партнерства та інтеграції.

Важливість цього завдання в даний час пояснюється тенденцією до збільшення числа дітей, що мають різні порушення фізичного і нервово-психічного здоров’я. У сучасному суспільстві склалася стійка тенденція інтенсивного зростання кількості дітей з обмеженими можливостями здоров’я. Відповідно, на порядок денний ставляться питання повноцінного розвитку дитини як активного суб’єкта своєї життєдіяльності і надання кваліфікованої психологічної допомоги в даному напрямку.

Інтегрування дітей з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітній простір України є одним із напрямів гуманізації всієї системи освіти, що відповідає пріоритетам державної політики, окресленим у «Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 ро- ку» та підтриманим низкою законодавчо-нормативних документів, серед яких Закони України «Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання» (від 5 черв. 2014 р.) та «Про внесення змін до закону України «Про освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг» (від 23 трав. 2017 р.). Важливим етапом у розвитку інклюзивної освіти стало підписання президентом Закону «Про інклюзивну освіту» у 2017 р. систему дошкільних закладів для дітей з особливими освітніми потребами.

Поняття «інтеграція» у контексті розвитку дітей з особливими потребами є одним з ключових у спеціальній педагогіці й спеціальній психології. Гуманістичні ідеї щодо психологічного обґрунтування необхідності створення в суспільстві відповідних умов для самореалізації, соціально-культурної діяльності й інтеграції в соціум, розпочинаючи з ранніх років життя, досліджували І. Волкова, Л. Виготський, В. Гудоніс, В. Єршова, В. Кантор, А. Колупаєва, О. Литвак, В. Лубовський, В. Мурашко, Г. Нікуліна, С. Суславичус та ін. Серед іноземних вчених, які досліджували дане питання, Д. Апостолус, Б. Блумерс, Т. Мажевський, К. Міллер та ін.

В Україні проблеми осіб з сенсорними вадами на різних етапах їх особистісного розвитку аналізували такі науковці, як Л. Вавіна, Т. Гребенюк, І. Гудим, Є. Клопота, В. Кобильченко, Когут, А Колупаєва, Т. Сак, Є. Синьова, О. Щербина , М. Шевченко та ін.

Вивчення стану розробки проблеми інклюзивної освіти в Україні свідчить, що за останнє десятиріччя з’явилось достатньо науково-методичної та педагогічної літератури, яка відповідає сучасним запитам і потребам соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю з особливими потребами як у теоретичному, так і в практичному плані, але важливі аспекти вирішення проблем інтеграції осіб з сенсорними вадами не стали об’єктом системних науково-педагогічних пошуків, що зумовило вибір теми нашого дослідження.

Мета дипломного дослідження полягає у визначенні, обґрунтуванні та експериментальній перевірці психологічних особливостей інтеграції в суспільство осіб з сенсорними вадами.

Поставлена мета в рамках дипломного дослідження зумовила вирішення наступних завдань:

 1. здійснити теоретико-методологічний аналіз проблеми інтеграції в дітей з сенсорними вадами в умовах інклюзивного освітнього середовища;
 2. дослідити сучасний стан та перспективи розвитку інклюзивної освіти та доцільність імплементації зарубіжного досвіду в умовах інклюзивно-освітнього простору в Україні;
 3. визначити психологічні чинники та критерії інтеграції дітей з сенсорними вадами у початковій та загальнооосвітній школі;
 4. визначити особливості дітей із сенсорними вадами у пізнавальній, емоційно-вольовій, особистісно-мотиваційній сфері, соціальній сфері;
 5. виявити та дослідити компоненти структури міжособистісних зв’язків та розвиток комунікативних навичок дітей із сенсорними порушеннями;
 6. обґрунтувати вибір методик, визначити завдання, умови та структуру проведення діагностичних та корекційних заходів для дітей із сенсорними вадами;
 7. експериментально виявити вплив психологічних чинників на особистісну готовність до інтеграції в суспільство дітей з сенсорними порушеннями;
 8. визначити ефективні корекційні методики, форми супроводу та способи полегшення процесу інтеграції дітей в умовах інклюзивно-освітнього простору.

Об’єкт дипломного дослідження – процес інтеграції дітей з особливими потребами в умовах інклюзивно-освітнього простору.

Предметом дипломного дослідження є психологічні особливості інтеграції дітей із сенсорними порушеннями в умовах інклюзивно-освітнього простору.

Методи дослідження. Під час проведення дипломного дослідження було застосовано ряд теоретичних та аналітичних методів, серед яких:

 • організаційні методи – спостереження, бесіда;
 • анкетного опитування;
 • порівняльний (для співставлення досліджуваних або вибірок);
 • емпіричні методи: (стандартизовані діагностичні методики, проективні методики, анкетування).
 • діагностичні та корекційні методики;
 • методи кількісної та якісної обробки результатів;

кореляційний аналіз.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *