Ризики в операційній діяльності банку

У банківськіи діяльності одним із ключових показників, який свідчить про фінансову стіикість банку є показник достатності власного капіталу – заказать дипломную работу Киев. Достатність власного капіталу, з огляду на врахування при іі розрахунку маиже всіх ризиків банківськоі діяльності, є інтегральним показником оцінки стану якісноі капіталізаціі та фінансовоі стіикості окремих банківських установ та системи банків в цілому. Під достатністю капіталу банку слід розуміти иого здатність покривати витрати і непередбачені втрати від своєі діяльності виключно за рахунок власного капіталу – заказать дипломную работу Киев. Поряд з цим, зважаючи на постіину диверсифікацію ризиків в сучасному економічному просторі, першочерговим завданням для банківськоі спільноти залишається постіине вдосконалення методики оцінки даних ризиків та іі застосування у визначенні рівня адекватності власного банківського капіталу потребам розвитку економіки [1, c. 132].

Зрозуміло, що лише фінансово стійкий банк зможе продовжувати функціонування навіть за умов реалізації непередбачуваних ризиків, які впливають на зміну нормативних показників функціонування фінансового інституту – замовити дипломну роботу Київ. Дана проблема особливо гостро актуальна на сучасному етапі розвитку світової фінансової системи як на національному, так і на міжнародному рівні.

Зазначимо, що дослідження категорії «банківський ризик» навіть за наявності особливої уваги в умовах невизначеності є недостатнім. Проаналізуємо трактування ризику відомими економістами. Більшість визначень поняття ризику не розрізняють категорій «ризик» та «економічний ризик». Проте, в контексті аналізу банківської діяльності категорія «ризик» вживається у значенні економічних витрат – замовити дипломну роботу. Тому, для нашого дослідження апріорі приймаємо, що поняття «ризик» та «економічний ризик» тотожні.

Значна кількість авторів визначає категорію ризик через дві особливі характеристики – невизначеність та альтернативність. П. Самуельсон зазначав, що «невизначеність породжує невідповідність між тим, що люди очікують отримати, та тим, що дійсно реалізується. Кількісним вираженням даної невідповідності є прибуток або збиток» [2, C. 78] – замовити дипломну роботу. Фундаментальною властивістю усіх ризиків є невизначеність, яка характеризується недостатньою забезпеченістю процесу прииняття рішень знаннями стосовно певноі проблемноі ситуаціі. В цілому, невизначеність – досить широке поняття, яке відображає об’єктивну неможливість отримання абсолютного знання про внутрішні та зовнішні умови функціонування соціально-економічних систем, неоднозначність іх параметрів. замовити дипломну роботу Невизначеність характеризується множиною значень параметрів, яку часто називають множиною станів, випадків, альтернатив, елементарних подіи, елементарних випадків, зоною невизначеності.

Альтернативність ризику передбачає необхідність вибору из двох чи декількох можливих варіантів управлінських рішень і дій більш ефективного та економічно доцільного. Наприклад, кожен із інвесторів має хоча б два варіанти вкладенння інвестицій та обирає більш економічно доцільний. Подібних напрямів інвестування може бути декілька, також можливі різні варіації в рамках одного проекту.

Крім альтернативності та невизначеності інші вчені визначають ознакою ризику суперечливість. Ризик орієнтований на отримання суспільно значимих результатів неординарними, новими методами в умовах невизначеності у ситуації обов’язкового вибору, що дозволяє та викликає необхідність нехтувати консервативними методами управління, долати бар’єри по впровадженню нових та перспективних видів діяльності. замовити дипломну роботу В першу чергу, це зрозуміло, коли альтернатива обирається без необхідного врахування еволюційних об’єктивних закономірностей явища відносно якого приймаються рішення.

Одним із перших учених, якии у своіи публікаціі “Поняття ризику і невизначеності” (1921 p.) привернув увагу на проблему невизначеності в межах сучасноі економічноі теоріі, був американськии економіст Ф. Найт. Саме він зазначив чітку відмінність між ризиком і невизначеністю. Згідно з иого визначенням, рішення приимаються в умовах ризику тоді, коли наслідки приинятих рішень відомі з певною имовірністю, а якщо ж имовірності невідомі, то така ситуація вважається невизначеною [4, с. 155]- замовити дипломну роботу – заказать дипломную работу Киев

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *