ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ

При здійсненні автомобільних перевезень вивчення потенційних напрямів підвищення ефективності функціонування логістичного процесу набуває визначального значення. Наявність альтернативних видів транспорту для перевезення вантажів зумовлює необхідність пошуку найбільш оптимальних та економічно-ефективних  маршрутів. Сучасні міжнародні умови, до яких прагне Україна, вимагають у галузі логістики вантажних перевезень все більшого вдосконалення, зростання та уваги. Якість та ефективність вантажних перевезень залежать від оптимізації процесів координації роботи різних видів транспорту, розподілу обсягів перевезення, проектування логістичних систем вантажних перевезень та чітке формування необхідних управлінських рішень.

У ринкових умовах виникають деякі особливості якості транспортного обслуговування як найважливішого інструмента підвищення конкурентоспроможності транспортних послуг, що вимагають вирішення на принципово новому рівні. Основною метою є максимальне задоволення попиту на перевезення з боку приватних суб’єктів господарювання з урахуванням  обсягів та якості послуг, що надаються, стимулювання зростання обсягів перевезень.

Дослідженням проблем перевезень вантажів та пошуку шляхів збільшення ефективності перевезень займалися ряд вчених, серед яких Д. М. Барановський, Л. М. Гурч, Е. А. Зубрицька, Р. Р. Ларіна, А. А. Сизов, І. Г. Смирнов, Т. В. Косарева.

Проте на даний час ряд питань щодо стратегічних напрямів розвитку підприємств, які займаються автомобільними перевезеннями вантажів, залишаються відкритими та потребують подальшого дослідження.

Предметом дослідження у дипломній роботі є теоретичні та практичні аспекти організації вантажних перевезень автомобільним транспортом на ФОП Витрикуш Г.Б.

Об’єктом дослідження виступають вантажні перевезення автомобільним транспортом на ФОП Витрикуш Г.Б.

Метою дипломної роботи є визначення шляхів удосконалення організації перевезень вантажів автомобільним транспортом на підприємстві ФОП Витрикуш Г.Б.

Поставлена мета зумовила необхідність вирішення наступних завдань:

  • визначити зміст поняття «перевезення вантажу» та проаналізувати напрями його дослідження;
  • навести класифікацію вантажних перевезень на автомобільному транспорті;
  • проаналізувати механізм організації вантажних перевезень на автомобільному транспорті;
  • здійснити аналіз середовища функціонування ФОП Витрикуш Г.Б.;
  • оцінити організацію вантажних перевезень на ФОП Витрикуш Г.Б.;
  • розрахувати ефективність організації вантажних перевезень на підприємстві ФОП Витрикуш Г.Б.;
  • навести потенційні напрями покращення механізму вантажних перевезень на підприємстві ФОП Витрикуш Г.Б.;
  • розрахувати економічний ефект від запропонованих заходів із удосконалення механізму перевезень вантажів на ФОП Витрикуш Г.Б.

Методи дослідження. У роботі використано як загальнонаукові методи теоретичного узагальнення (методи діалектичної й формальної логіки) для дослідження концептуальних положень організації перевезення вантажів автомобільним транспортом, так і специфічні методи економічного дослідження (економіко-статистичні,  економіко-математичні) методи збору та обробки інформації для дослідження ефективності організації перевезення вантажів автомобільним транспортом на ФОП Витрикуш Г.Б.

Практична цінність отриманих результатів полягає в тому, що розроблені рекомендації для ФОП Витракуш Г. Б. у разі запровадження в операційну діяльність підвищать економічну ефективність функціонування суб’єкта господарювання. Інструментарій, розроблений у рамках дипломного дослідження, та рекомендації щодо створення нових підрозділів з чітко окресленими функціями, покликані підвищити ефективність механізму організації надання послуг з перевезення вантажів автомобільним транспортом.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *