Методика то організація внутрішнього контролю (аудиту) оплати праці на підприємстві.

Актуальність вивчення обліку оплати праці зумовлена тим, що на всіх підприємствах цей розділ обліку ведеться в обов’язковому порядку. Облік праці і заробітної плати – одна з найважливіших і складних ділянок роботи, що займає одне з центральних місць у всій системі обліку на підприємстві.

Заробітна плата перебуває в центрі уваги різних зацікавлених сторін – найманих працівників, власників, пенсійного фонду, податкових органів, профспілок, державних структур. Для кожної зі сторін значення заробітної плати оцінюється по-різному, але повільність нарахування та утримання зачіпає інтереси всіх.

Вагомий внесок в розробку теоретико-методологічних аспектів проблем обліку оплати праці зробили такі українські вчені, як А.Батура, Д.Богиня, М.Калина, В.Карпенко, М.Кім, Т.Кір’ян, А.Колот, Г.Куліков, В.Лагутін, В.Липов, Л.Лисогір, В.Нижник, В.Новіков, О.Новікова, Н.Павловська, І.Петрова, М.Семикіна, С.Тютюнникова, М.Шаповал, Л.Шевченко та інші, а також російські дослідники Л.Абалкін, Н.Вишневська, Г.Дублянська, В.Куліков, Д.Львов, Р.Капелюшников, А.Соболевська, Р. Яковлев та інші.

Предметом дослідження є процес організації обліку заробітної плати.

Об’єктом дослідження є система бухгалтерського обліку оплати праці.

Метою курсової роботи є розкриття сутності та організації обліку оплати праці на підприємстві, а також визначення шляхів його вдосконалення.

Поставлена мета зумовила вирішення наступних завдань:

  • визначити значення внутрішнього контролю (аудиту) оплати праці на підприємстві;
  • визначити завдання та джерела інформації внутрішнього контролю (аудиту) оплати праці;
  • вивчити організацію і методику внутрішнього контролю (аудиту) розрахунків з оплати праці на підприємстві;
  • здійснити огляд нормативно-правової та спеціальної літератури з питань внутрішнього контролю (аудиту) оплати праці та її обліку.

У процесі роботи використовувалися такі методи дослідження: структурно-логічний аналіз (при побудові логіки та структури курсовї роботи); метод групувань (при дослідженні питання класифікації систем та форм оплати праці); методи аналізу та синтезу, індукції та дедукції.

В якості методологічної основи дослідження використовувалися теоретичні положення економічної науки, численні праці українських та зарубіжних учених з питань обліку та аудиту оплати праці, закони України та інші нормативно-правові акти. Основні положення роботи, висновки та пропозиції базуються на використанні та узагальненні матеріалів законодавчої бази України, даних періодичних видань, електронних ресурсів.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ОБЛІКУ ГОТІВКИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ

Згідно пункту 2 Постанови № 210 фізичні особи мають право здійснювати розрахунки на суму, яка перевищує 50000 гривень, шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на поточний рахунок, внесення та/або перерахування коштів на поточні рахунки (у тому числі у депозит нотаріуса на окремий поточний рахунок у національній валюті).

За порушення порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), і у тому числі за перевищення граничних сум розрахунків готівкою, передбачений адміністративний штраф в ст. 163.15 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП).

Цей штраф накладається не лише на винних в таких порушеннях посадовців підприємств, але також і на осіб-підприємців.

Оскільки готівкові обмеження поширюються на обидві сторони — учасників розрахунків, то адміністративно може бути покарана особа кожної із сторін, що здійснили готівкові розрахунки з порушеннями.

Штраф встановлений в розмірі від 1700 до 3400 грн.

За повторне «готівкове» порушення, допущене впродовж року, розмір адмінштрафу збільшується до «вилки» від 8500 до 17000 грн.

Штраф за цією статтею накладають податківці.

Разом з тим зауважимо, що цей адмінштраф може бути накладений не пізніше ніж через два місяці з моменту здійснення правопорушення (ст. 38 КУпАП).

Що стосується відповідальності за такі порушення звичайних фізичних осіб, то для них вона не встановлена. Цей висновок стосується і фізичних осіб, винних в порушенні не лише третього, але і другого виду готівкових обмежень (при розрахунках фізичної особи з підприємством або фізичної особи-підприємця)

Висновки. Отже, підхід до регулювання готівкових відносин в Україні є фіскальним. На основі проведеного дослідження визначено перспективи удосконалення формування якісної обліково-аналітичної інформації в бухгалтерському обліку грошових коштів та їхніх потоків є: відсутність нормативних актів, що регулюють бухгалтерський облік монетарних активів, недосконалість нормативного регулювання бухгалтерського обліку складових монетарних активів, що, водночас, призводить до викривлення інформації про монетарні активи в національній валюті. На сьогодні в Україні існує досить багато нормативно-правових актів, що регламентують облік грошових коштів та їх потоків. Проте для більш ефективної організації обліку необхідно здійснити гармонізацію українського законодавства відповідно до вимог МСФЗ.

Список використаної літератури:

Лист ДФС України від 20.02.2017 №3619/10/26-15-13-01-12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kyiv.sfs.gov.ua/baner/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/print-71359.html

Заказать тезисы на конференцию