Професійний підбір кадрів на основі аналізу ринку праці та шляхи його подолання 

В умовах глобалізації світового економічного простору важливого значення набувають аспекти формування вітчизняного ринку праці. Розмежовуючи працю людей відповідно до потреб суспільства, даний ринок охоплює усі галузі економіки, види діяльності, форми власності, а співвідношення між попитом та пропозицією на ньому визначає стабільність державного економічного розвитку. Тому за сучасних умов господарювання надзвичайно актуальними постають питання всебічного дослідження та моніторингу процесів, що відбуваються на ринку праці.

На даному етапи розвитку людської цивілізації спостерігається посилення ролі людського фактору. У процесі управлінських революцій на зміну працівника як «економічної» людини прийшов працівник як «біо-соціальна» особистість з чітко сформованою позицією стосовно суспільного ладу, колективу, праці. Працівник як динамічна єдність біологічного та соціального став важливим суб’єктом сучасного суспільного життя. При цьому висунуті високі вимоги до кваліфікації працівників, професійного рівня підготовки, високоякісного виконання робіт; активізована підприємницька діяльність в напрямі професійної підготовки кадрів. Таке явище, як безробіття, стало регульованим процесом ринкової економіки завдяки сприянню економічних, соціальних та політичних факторів.

Питанням дослідження ринку праці завжди приділялось багато уваги. У науковій літературі нині існує ряд дискусійних питань та відсутня єдина точка зору щодо формулювання сутності і визначення особливостей ринку праці. Широкий діапазон визначень ринку праці інтерпретований такими авторами, як: Л. О. Аза, В. С. Васильченко, М. Л. Головко, О. Д. Гудзинський, І.Ф. Гнибіденко, А. Г. Горілий, А. М. Колот, Ю. М. Краснов, Е. М. Лібанова, Ю. М. Маршавін, Г. І. Мімандусова, А. А. Нікіфорова, В. П. Пастухов, М. М. Руженський, М. І. Синюченко, М. В. Шаленко та іншими.

Предметом курсової роботи є відносини, що складаються на ринку праці  під час взаємодії його суб’єктів.

Об’єктом курсової роботи є кадровий менеджмент на підприємстві.

Метою курсової роботи є дослідження професійного підбору кадрів на основі аналізу ринку праці на підприємстві ПАТ «КВК «Рапiд».

Поставлена мета зумовила необхідність вирішення наступних завдань:

 • вивчити поняття та структуру ринку праці;
 • проаналізувати законодавчі підходи до підбору персоналу на підприємстві;
 • вивчити міжнародний досвід до підходу підбору персоналу;
 • проаналізувати економічно-організаційну характеристику підприємства ПАТ «КВК «Рапiд»;
 • навести якісну та кількісну структуру персоналу на ПАТ «КВК «Рапiд»;
 • оцінити підхід до підбору персоналу на підприємстві;
 • запропонувати систему удосконалення підбору кадрів на ПАТ «КВК «Рапiд».

Методи, що використовувались при написанні курсового дослідження: описовий, класифікації, аналізу та синтезу, порівняння, узагальнення.

Структура курсової роботи: робота складається зі вступу, трьох розділів, списку використаної літератури.

ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА ТОВ «ІНТЕРАВІА»

транспорт з-поміж інших видів транспорту забезпечує найшвидше переміщення за умов необхідності. У ХІХ столітті, коли величезні масиви інформації обробляються за секунди з допомогою програмного забезпечення, управлінські рішення приймаються за години та не вистачає часу на сон, витрати доби на дорогу коштують занадто «дорого». Для України як країни, в якій користування повітряним транспортом є не зовсім доступним з огляду на вартість перевезень, досить актуальним є дослідження проблематики галузі.

Актуальність дослідження ефективності перевезення пасажирів повітряним транспортом зумовлена запровадженням безвізового режиму, неухильного розвитку туристичних відносин, популяризацією українських міст серед світової спільноти. Для українських компаній пошук ефективних стратегічних рішень має бути здійснено у вхідному та вихідному потоках.

Окрім того, значна частина населення у зв’язку зі змінами у контексті візового питання, прагнуть подорожувати авіатранспортом. Для українського уряду постали нові виклики з необхідністю приведення українського законодавства до світових стандартів. Завдання розвитку авіатранспортних систем визначено у Транспортній стратегії України на період до 2020 року.

Практичні аспекти  розвитку авіатранспортної системи України попередньо вимагають здійснення наукових досліджень.

Вивченням проблематики ефективного функціонування окремих авіапідприємств займались такі вчені як С. Батмух, М. Дмитрієв, Є. Зайцев, О. Конікова, І. Козлюк, О. Петрашевський, К. Поліщук, Л. Филимонюк. Останні досліджують та пропонують методи та інструменти забезпечення функціонування окремих підприємств. Разом з тим питання функціонування авіатранспортної системи України, зокрема організація авіаційних перевезень пасажирів не є дослідженою повною мірою.

Об’єктом роботи є авіаційні перевезення пасажирів на ТОВ «ІНТЕРАВІА».

Предметом дипломної роботи є теоретичні та практичні аспекти організації авіаційних перевезень пасажирів на ТОВ «ІНТЕРАВІА».

Метою дипломної роботи є визначення шляхів удосконалення організаціїавіаційних перевезень пасажирів ТОВ «ІНТЕРАВІА».

Поставлена мета зумовила необхідність вирішення наступних завдань:

–   вивчити процес організації перевезень пасажирів повітряним транспортом;

–   розглянути механізм організації авіаперевезень пасажирів;

–   дослідити методологію дослідження організації авіаперевезень пасажирів.

–   проаналізувати середовище діяльності ТОВ «ІНТЕРАВІА»;

–   оцінити організацію авіаперевезень пасажирів на підприємстві ТОВ «ІНТЕРАВІА»;

–   проаналізувати ефективність організації авіаперевезень пасажирів на ТОВ «ІНТЕРАВІА»;

–   сформулювати напрями удосконалення авіаперевезень пасажирів на ТОВ «ІНТЕРАВІА»;

–   оцінити ефективність запропонованих заходів після удосконалення механізму авіаперевезень пасажирів на ТОВ «ІНТЕРАВІА».

У роботі використано як загальнонаукові методи теоретичного узагальнення (методи діалектичної й формальної логіки) для дослідження концептуальних положень механізму авіаційних перевезень пасажирів, так і специфічні методи економічного дослідження (економіко-статистичні, економіко-математичні) методи збору та обробки інформації для дослідження ефективності авіаційних перевезень пасажирів на ТОВ «ІНТЕРАВІА».

Інформаційна база роботи. Інформаційною основою дослідження є законодавчі та нормативні акти України, статистичні матеріали органів державної влади України, підручники вітчизняних та зарубіжних авторів, наукові статті, матеріали періодичного друку, інформація з Інтернету та річні звіти ТОВ «ІНТЕРАВІА» за 2013-2017 рр.

Структура та обсяг роботи. Основний текст дипломної роботи викладено на … сторінках, у т.ч. робота містить … таблиць, … рисунків, …. використаних літературних джерел, а також … додатків, викладених на … сторінках.

Практичне значення проведеного дипломного дослідження надає можливість  ТОВ «ІНТЕРАВІА» запровадити рекомендації на практиці. Запровадження заходів з підвищення рентабельності та ефективності діяльності у короткостроковій перспективі дозволить підприємству підвищити конкурентоспроможність.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ

При здійсненні автомобільних перевезень вивчення потенційних напрямів підвищення ефективності функціонування логістичного процесу набуває визначального значення. Наявність альтернативних видів транспорту для перевезення вантажів зумовлює необхідність пошуку найбільш оптимальних та економічно-ефективних  маршрутів. Сучасні міжнародні умови, до яких прагне Україна, вимагають у галузі логістики вантажних перевезень все більшого вдосконалення, зростання та уваги. Якість та ефективність вантажних перевезень залежать від оптимізації процесів координації роботи різних видів транспорту, розподілу обсягів перевезення, проектування логістичних систем вантажних перевезень та чітке формування необхідних управлінських рішень.

У ринкових умовах виникають деякі особливості якості транспортного обслуговування як найважливішого інструмента підвищення конкурентоспроможності транспортних послуг, що вимагають вирішення на принципово новому рівні. Основною метою є максимальне задоволення попиту на перевезення з боку приватних суб’єктів господарювання з урахуванням  обсягів та якості послуг, що надаються, стимулювання зростання обсягів перевезень.

Дослідженням проблем перевезень вантажів та пошуку шляхів збільшення ефективності перевезень займалися ряд вчених, серед яких Д. М. Барановський, Л. М. Гурч, Е. А. Зубрицька, Р. Р. Ларіна, А. А. Сизов, І. Г. Смирнов, Т. В. Косарева.

Проте на даний час ряд питань щодо стратегічних напрямів розвитку підприємств, які займаються автомобільними перевезеннями вантажів, залишаються відкритими та потребують подальшого дослідження.

Предметом дослідження у дипломній роботі є теоретичні та практичні аспекти організації вантажних перевезень автомобільним транспортом на ФОП Витрикуш Г.Б.

Об’єктом дослідження виступають вантажні перевезення автомобільним транспортом на ФОП Витрикуш Г.Б.

Метою дипломної роботи є визначення шляхів удосконалення організації перевезень вантажів автомобільним транспортом на підприємстві ФОП Витрикуш Г.Б.

Поставлена мета зумовила необхідність вирішення наступних завдань:

 • визначити зміст поняття «перевезення вантажу» та проаналізувати напрями його дослідження;
 • навести класифікацію вантажних перевезень на автомобільному транспорті;
 • проаналізувати механізм організації вантажних перевезень на автомобільному транспорті;
 • здійснити аналіз середовища функціонування ФОП Витрикуш Г.Б.;
 • оцінити організацію вантажних перевезень на ФОП Витрикуш Г.Б.;
 • розрахувати ефективність організації вантажних перевезень на підприємстві ФОП Витрикуш Г.Б.;
 • навести потенційні напрями покращення механізму вантажних перевезень на підприємстві ФОП Витрикуш Г.Б.;
 • розрахувати економічний ефект від запропонованих заходів із удосконалення механізму перевезень вантажів на ФОП Витрикуш Г.Б.

Методи дослідження. У роботі використано як загальнонаукові методи теоретичного узагальнення (методи діалектичної й формальної логіки) для дослідження концептуальних положень організації перевезення вантажів автомобільним транспортом, так і специфічні методи економічного дослідження (економіко-статистичні,  економіко-математичні) методи збору та обробки інформації для дослідження ефективності організації перевезення вантажів автомобільним транспортом на ФОП Витрикуш Г.Б.

Практична цінність отриманих результатів полягає в тому, що розроблені рекомендації для ФОП Витракуш Г. Б. у разі запровадження в операційну діяльність підвищать економічну ефективність функціонування суб’єкта господарювання. Інструментарій, розроблений у рамках дипломного дослідження, та рекомендації щодо створення нових підрозділів з чітко окресленими функціями, покликані підвищити ефективність механізму організації надання послуг з перевезення вантажів автомобільним транспортом.

Загальнотеоретичні основи формування собівартості продукції

Загальнотеоретичні основи формування собівартості продукції на промисловому підприємстві

1.1. Визначення сутності собівартості у промисловості

1.2 Сучасні тенденції забезпечення зниження собівартості продукції

1.3 Зміст процесу формування собівартості продукції 

 

Як показали наші дослідження, нові умови господарювання проявляють себе в укріпленні ринкових механізмів, зміні конкурентних умов на світових ринках, більшій залежності від якості прогнозів. Вони також виставляють і нові вимоги до управління витратами і собівартістю продукції. Серед цих вимог відмітимо необхідність більш досконалого аналізу витрат і їх нормативної бази, поглиблене розуміння особливостей формування собівартості. Проблематика завдань управління собівартістю промислового виробництва потребує включання якісних інформаційних ресурсів у технологію сучасного менеджменту, в якому оперативна складова все більш поступається місцем стратегічним завданням розвитку. Доповнює нові вимоги в управлінні собівартістю динамічний процес збільшення даних трансакційних витрат, що характерно в ринковому середовищі, особливо з врахуванням факторів зростання конкурентоспроможності галузі.