Бізнес як філософська категорія

Актуальність теми дослідження тлумачення економічних категорій через призму філософії зумовлено їх соціальною специфікою, з одного боку. З іншого, у сучасній соціальній філософії особливої ваги набуває знання, що тематизується у межах філософії економіки. Актуалізація методологічної ролі філософсько-економічних досліджень у сьогоденні визначається тим, що розвиток українського суспільства, в умовах формування глобальної економічної системи, вимагає соціальної модернізації.

Зміни, що відбуваються у соціальній сфері сучасного українського суспільства спонукають як до низки теоретичних обґрунтувань їх закономірності та особливостей, так і до нових концептуальних рішень щодо окреслення прогресивного напрямку їх подальшого розвитку. За таких обставин виникає потреба аналізу змісту, сутності, специфіки функціонування основоположних понять філософії економіки, а також означення її теоретичної та практичної ролі у визначенні пріоритетних напрямків розвитку суспільства. Пошук шляхів ефективного соціального розвитку уможливлюється, насамперед, завдяки реалізації соціально-креативного потенціалу економічного мислення та прогресивної економічної ідеології.

Загалом актуальність дослідження постає у якості визначення структурних рівнів філософсько-економічного знання та аналізу його соціально-практичного змісту. Отже, інтерес до філософії економіки обумовлений низкою детермінант. По-перше, ще не повною мірою досліджені структура та методологічний потенціал філософсько-економічного знання і, по-друге, той факт, щоУкраїна переживає особливий етап свого національного становлення і потребує визначення основних чинників та світоглядних засад формування самобутньої програми соціально-економічного розвитку.

Важливість філософського осмислення економічного буття суспільства підкреслювалася ще у теоретичних пошуках Ксенофонта, Платона та Арістотеля. Як відносно самостійна галузь досліджень філософія економіки започатковується у працях М.Вебера, В.Зомбарта, Б.Кроче, К.Маркса, Дж.С.Міля та А.Сміта. А у теоретичних надбаннях Ф.фонГаєка, Г.Зіммеля, Л.фонМізеса та К.Поппера, а також С.Булгакова та Б.Яковенка, філософія економіки визначається за своїм предметом та основними функціями.

У кінці ХХ – на початку ХХІ століть інтенсивний розвиток філософсько-економічного знання сприяв остаточному формуванню філософії економіки як самодостатньої системи, елементи якої відображено у працях Г.Беккера, Ю.Габермаса, К.Гоманна, П.Дракера, М.Кастельса, П.Козловскі, Н.Лумана, Ф.Міровскі, К.А.Нордстрема, Й.Ріддестралє, А.Ріха, О.Тоффлера, П.Ульріха, Ф.Фукуями, Н.Хомського та Р.Л.Хайлбронера.

Метою курсової роботи є визначення тлумачення бізнесу як економічної категорії. Постановка мети зумовила необхідність розв’язання наступних дослідницьких завдань:

  • окреслити предметну специфіку бізнесу як філософської категорії;
  • визначити основні структурні рівні філософії економіки у контексті аналізу економічної свідомості;
  • з’ясувати методологічний потенціал філософсько-економічного знання та розкрити його практичне значення для соціального розвитку сучасної України.

Об’єктом дослідження є економіка та соціальна відповідальність бізнесу  як специфічна сфера економіко-соціальних та філософських досліджень.

Предметом дослідження є тлумачення економічних категорій у контексті філософського сприйняття.

Похідні фінансові інструменти для хеджування

Відповідно до чинного законодавста України до похідних фінансових інструментів відносять – замовити дипломну роботу – заказать дипломную работу.:

інструменти, розрахунки за якими провадитимуться у майбутньому;

інструменти, вартість яких змінюється внаслідок змін відсоткової ставки, курсу цінних паперів, валютного курсу, індексу цін, кредитного рейтингу (індексу) або інших змінних, що є базисними;

інструменти, які не потребують початкових інвестицій.

Аналіз даних архіву валютних курсів НБУ [23], економіка країни характеризується волатильністю ціни на іноземну валюту:

станом на грудень 2012 р. курс долара США до гривні зріс на 52,48 %, що складає 2,65 грн.;

протягом 2016 р. – на 88,36 % (7,06 грн.);

за І півріччя 2017 р. – на 33,29 % (5,25 грн.).

Такі негативні тенденції розвитку валютного ринку держави впливають на зовнішньоторговельний баланс – замовити дипломну роботу – заказать дипломную работу..

У контексті хеджування банківських валютних ризиків на початку 2015 р. відбулася історична подія – запуск валютних ф’ючерсів на Українській біржі та на фондовій біржі “Перспектива” за наступними напрямами:

торги ф’ючерсом на валютну пару долар-гривня;

торги ф’ючерсом на валютну пару євро-долар;

торги ф’ючерсом на ціну афінованого золота;

старт торгів цінними паперами іноземних емітентів (подвійний лістинг) – заказать дипломную работу..

Стратегія хеджування відбиває загальнии підхід, концепцію управління фінансовою діяльністю, зміст якоі полягає в обмеженні або мінімізаціі ризиків (стабілізує прибуток за мінімального рівня ризику і дає можливість одержати однакові результати незалежно від мінливості фінансових ринків) – замовити дипломну роботу – заказать дипломную работу..

Недоліком хеджування є унеможливлення використання переваги від сприятливоі кон’юнктури ринку. З огляду на це банки та клієнти можуть свідомо брати на себе ризики задля досягнення більш високих показників прибутковості – заказать дипломную работу.

Фондова біржа “Перспектива” 21 січня 2015 р. запустила торги валютними ф’ючерсами на міжбанківські курси гривні до долара США і євро (див. рис. 2.1) – замовити дипломну роботу.

Ризики в операційній діяльності банку

У банківськіи діяльності одним із ключових показників, який свідчить про фінансову стіикість банку є показник достатності власного капіталу – заказать дипломную работу Киев. Достатність власного капіталу, з огляду на врахування при іі розрахунку маиже всіх ризиків банківськоі діяльності, є інтегральним показником оцінки стану якісноі капіталізаціі та фінансовоі стіикості окремих банківських установ та системи банків в цілому. Під достатністю капіталу банку слід розуміти иого здатність покривати витрати і непередбачені втрати від своєі діяльності виключно за рахунок власного капіталу – заказать дипломную работу Киев. Поряд з цим, зважаючи на постіину диверсифікацію ризиків в сучасному економічному просторі, першочерговим завданням для банківськоі спільноти залишається постіине вдосконалення методики оцінки даних ризиків та іі застосування у визначенні рівня адекватності власного банківського капіталу потребам розвитку економіки [1, c. 132].

Зрозуміло, що лише фінансово стійкий банк зможе продовжувати функціонування навіть за умов реалізації непередбачуваних ризиків, які впливають на зміну нормативних показників функціонування фінансового інституту – замовити дипломну роботу Київ. Дана проблема особливо гостро актуальна на сучасному етапі розвитку світової фінансової системи як на національному, так і на міжнародному рівні.

Зазначимо, що дослідження категорії «банківський ризик» навіть за наявності особливої уваги в умовах невизначеності є недостатнім. Проаналізуємо трактування ризику відомими економістами. Більшість визначень поняття ризику не розрізняють категорій «ризик» та «економічний ризик». Проте, в контексті аналізу банківської діяльності категорія «ризик» вживається у значенні економічних витрат – замовити дипломну роботу. Тому, для нашого дослідження апріорі приймаємо, що поняття «ризик» та «економічний ризик» тотожні.

Значна кількість авторів визначає категорію ризик через дві особливі характеристики – невизначеність та альтернативність. П. Самуельсон зазначав, що «невизначеність породжує невідповідність між тим, що люди очікують отримати, та тим, що дійсно реалізується. Кількісним вираженням даної невідповідності є прибуток або збиток» [2, C. 78] – замовити дипломну роботу. Фундаментальною властивістю усіх ризиків є невизначеність, яка характеризується недостатньою забезпеченістю процесу прииняття рішень знаннями стосовно певноі проблемноі ситуаціі. В цілому, невизначеність – досить широке поняття, яке відображає об’єктивну неможливість отримання абсолютного знання про внутрішні та зовнішні умови функціонування соціально-економічних систем, неоднозначність іх параметрів. замовити дипломну роботу Невизначеність характеризується множиною значень параметрів, яку часто називають множиною станів, випадків, альтернатив, елементарних подіи, елементарних випадків, зоною невизначеності.

Альтернативність ризику передбачає необхідність вибору из двох чи декількох можливих варіантів управлінських рішень і дій більш ефективного та економічно доцільного. Наприклад, кожен із інвесторів має хоча б два варіанти вкладенння інвестицій та обирає більш економічно доцільний. Подібних напрямів інвестування може бути декілька, також можливі різні варіації в рамках одного проекту.

Крім альтернативності та невизначеності інші вчені визначають ознакою ризику суперечливість. Ризик орієнтований на отримання суспільно значимих результатів неординарними, новими методами в умовах невизначеності у ситуації обов’язкового вибору, що дозволяє та викликає необхідність нехтувати консервативними методами управління, долати бар’єри по впровадженню нових та перспективних видів діяльності. замовити дипломну роботу В першу чергу, це зрозуміло, коли альтернатива обирається без необхідного врахування еволюційних об’єктивних закономірностей явища відносно якого приймаються рішення.

Одним із перших учених, якии у своіи публікаціі “Поняття ризику і невизначеності” (1921 p.) привернув увагу на проблему невизначеності в межах сучасноі економічноі теоріі, був американськии економіст Ф. Найт. Саме він зазначив чітку відмінність між ризиком і невизначеністю. Згідно з иого визначенням, рішення приимаються в умовах ризику тоді, коли наслідки приинятих рішень відомі з певною имовірністю, а якщо ж имовірності невідомі, то така ситуація вважається невизначеною [4, с. 155]- замовити дипломну роботу – заказать дипломную работу Киев

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ

Банківський бізнес є однією з найважливіших складових сфер економіки. По-перше, він є високотехнологічним, тобто вимагає впровадження найбільш прогресивних та ефективних інноваційних управлінських рішень в частині реалізації практики управління інформацийними технологіями, та найбільш чутливим до змін на макро- та мікрорівні. Аналіз практичних аспектів реалізації банківської діяльності визначає необхідність вивчення змін з метою мінімізації їх негативного впливу на фінансовий результат діяльності установи. Зміни зумовлені посиленою інтернаціоналізацією кредитних установ та ринків, удосконаленням банківського законодавства та сучасних комп’ютерних технологій, підвищенням рівня конкуренції, необхідністю появи принципово нових банківських продуктів та послуг на фінансових ринках.

На сучасному етапі розвитку банківської системи в умовах загострення конкурентної боротьби увага до банківських ризиків збільшується. Керівний апарат банківських установ в особі ТОР-менеджерів все частіше приймає рішення на користь реалізації агресивної політики по відношенню до банків-конкурентів, укладають все більш ризикові угоди з метою отримання більшого обсягу прибутків. Крім того, послідовне розширення спектру банківських послуг та інтернаціоналізації банківської діяльності підвищує актуальність дослідження та розробки ефективної системи управління ризиками. Функціонування банківської системи є еволюційно необхідним для функціонування банківської системи та функціонування фінансів взагалі, оскільки роль банків полягає у посередництві при переміщенні грошових ресурсів від кредитора до позичальника, від покупця до продавця. У процесі реалізації своєї діяльності банки потребують ефективного управління окремимим процесами, головним з яких є підтримання постійного балансу між потребами в ресурсах та можливостями їх залучення в умовах, що забезпечують фінансову надійність банківської установи та задовольняють інтереси бізнес-партнерів, а також дають змогу досягти достатності капіталу. Управління ризиком та комерційний інтерес, тобто максимізація отримання прибутку, пов’язують з фінансовою стійкістю банку як факторами, що визначають фінансову стабільність інституту. Варто зауважити, що можливість передбачити ризики та обсяги фінансових втрат кількісно в умовах невизначеності неможливо. Крім того, в умовах реалізації агресивної конкурентної політики банківськими інститутами особливо доцільним є управління ризиками за умов максимізації прибутків.

На нашу думку, для визначення економічної сутності категорії «банківський ризик», варто визначити місце політики управління ризиками у функціонуванні банківського інституту – замовити дипломну роботу.

Сучасні методи нематеріального стимулювання праці

Культура використання робочої сили переходить на принципово вищий щабель розвитку за умов розвитку громадянського суспільства, зокрема, й в частині формування не формально, а реально, профспілкових організацій, охоплення системою страхування, належного медичного забезпечення.

Отже, в Україні, яка має можливість запозичити позитивний зарубіжний досвід застосування новітніх важелів стимулювання праці на підприємствах деревообробної галузі, принципово необхідним є визначення:

  • параметрів, що визначають необхідний рівень матеріального забезпечення;
  • пошук альтернативних підходів до визначення рівня матеріального забезпечення;
  • пошук додаткових напрямів стимулювання працівників як визначальних важелів, що формують рівень задоволення працівників.

Є питання ? Тисни тут!