Анотація

АНОТАЦІЯ

Магістерська робота присвячена досліждженню концепту “Вогонь” в англійській поезіі 19-20 століття. Предметом дослідження виступає структура концепту ”Вогонь”” в англійській поезіі 19-20 століття. Теоритичне значення роботи полягає у детальному дослідженні категоріі “концепт ” та виявлення відмінностей від поняття. Особистий внесок автора полягає у дослідженні концепту “Вогонь”в англійській поезіі в 19-20 століттях в історичному контексті та порівнянні особливостей.

 SUMMARY

The MA thesis is didicated of the investigation of the concept Fire in the English poetry of the 19th and 20th centuries. The aim of the study is to determine the structure of the concept Fire in English poetry of the 19th and 20th centuries. The theoretical value of the work consists in a detailed study of the category “concept” and the discovery of differences from the concept. The author’s personal contribution is to study the concept of “Fire” in English poetry in the 19th  and 20th  centuries in the historical context and to compare features.

РЕЦЕНЗІЯ

ПРИКЛАД!!!

на випускну кваліфікаційну роботу магістра

студента напряму підготовки «.» … курсу, групи «Фінанси»

…..    форми навчання

на тему: «…»

Актуальність впливу іноземних страхових компаній на вітчизняний страховий бізнес пов’язаний з рядом факторів економічного, політичного та соціального характеру, які несуть позитивний вплив на формування кращих страхових традицій ведення страхової справи, формування сучасної корпоративної культури та розвиток страхового ринку України в цілому.

У роботі чітко визначено сутність та місце іноземних страхових компаній на страховому ринку України. Практичне значення досліджень полягає в  запозиченні політики ведення страхової справи вітчизняними страховиками.

Робота є цілісною, виконана на об’єктивних статистичних матеріалах, містить необхідні розрахунки та обґрунтування. У своїй випускній кваліфікаційній роботі магістра ПІБ охопила всі аспекти обраної теми, а саме: було визначено економіко-фінансову сутність іноземних страхових компаній; досліджено види та особливості функціонування іноземних страхових компаній; визначено місце іноземних страхових компаній на страховому ринку України; вивчено нормативно-правове регулювання створення іноземних страховиків; здійснено аналіз діяльності іноземних страхових компаній; окреслено тенденції розвитку іноземних страховиків на страховому ринку України, а також визначено стратегію розвитку національного страхового ринку з урахуванням впливу іноземного капіталу.

Застосування статистичних та економіко-математичних методів. При написанні магістерської роботи використовувались наступні методи дослідження: структурний та системний методи теоретичного узагальнення використано при розкритті сутності, природи та принципів функціонування іноземних страхових компаній на вітчизняному ринку; на підставі економіко-математичних, статистичних методів досліджені фінансові відносини вітчизняних та іноземних компаній на страховому ринку України; історичний та логічний підходи використано при визначенні  особливостей функціонування страхових ринків у контексті залучення іноземного капіталу.

Інформаційною базою магістерської роботи є законодавчі та нормативні акти України, статистичні матеріали органів державної влади України, підручники вітчизняних та зарубіжних авторів, наукові статті.

До недоліків можна віднести потребу у більш детальному аналізі діяльності іноземних страхових компаній в контексті фінансових показників. Проте вирішення даної проблеми на сучасному етапі відкриття даних діяльності страховиків не вдається за можливе, оскільки державний регулятор надає узагальнену статистику щодо ринку в цілому.

Робота в повній мірі відповідає вимогам написання та оформлення магістерської роботи.

Магістерська робота виконана на високому рівні і рекомендована до захисту з оцінкою «відмінно».

 

Завідувачка  кафедри

загальноекономічних дисциплін

 Фінансово-правового коледжу                                         к. е. н.   ПІБ

 
Замовити Рецензію