СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ З’ЯСУВАЛЬНИХ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ У РОМАНІ У. САМЧУКА “МАРІЯ”

Мовні  одиниці забезпечують  спілкування  людей  та  дають  можливість  співвіднести інформацію,  яка  є  предметом  повідомлення, з  дійсністю.  Актуальність дослідження  синтаксису  мовлення зумовлена  вивченням  сукупності наявних  закономірностей,  які  зумовлюють  побудову та  функціонування  синтаксичних одиниць,  безпосередньо  під  час  спілкування та  написання.  В  українському  мовознавстві досі  не  існує  єдиного  погляду на  обсяг  синтаксичних одиниць,  які  входять до  складу  складнопідрядних  речень нерозчленованої  структури.

Ключовим  критерієм їх  виокремлення  є  прислівна  залежність підрядної  частини,  яка  стосується  певного слова  або  словосполучення  у  головній.  Проте  навіть  така  характерна  особливість є  об’єктом  численних дискусій.

У  структурно-семантичній  класифікації враховують  і  змістові відношення  між  частинами складного  речення,  і  формальні  засоби приєднання,  і  те,  від  чого  залежить  підрядне речення:  опорного  слова  (зміст  якого  розкриває  або  уточнює  підрядна синтаксична  одиниця),  словосполучення  чи  головної  частини в  цілому.  Саме  тому  ця  класифікація  найпоширеніша  у  сучасному  мовознавстві.

Потреба  ґрунтовного аналізу  структурно-семантичних  особливостей складних  речень  у  прозових  творах українських  письменників  зумовлена необхідністю  з’ясувати  їх  вклад  у  формування,  розвиток та  вдосконалення  синтаксичної структури  єдиної  загальнонаціональної  літературної мови.

Актуальність  дослідження  визначається  потребою теоретично  обґрунтувати  семантичну, структурно-граматичні  й  комунікативні властивості  з’ясувальних  складнопідрядних  речень в  українській  прозі, зумовленою  недостатнім  їх  вивченням  в  українському  мовознавстві.

Предметом  магістерської  роботи є  семантика  з’ясувальних предикативних  частин  у  романі  У.  Самчука  «Марія».

Об’єктом  є   складнопідрядні  речення,  до  складу  яких  входять  підрядні частини  з’ясувальної  семантики.

Метою  магістерської  роботи є  системний  аналіз семантичної  організації  складнопідрядних  речень з  підрядною  з’ясувальною частиною  та  їх  функціонування  у  романі  У.  Самчука  “Марія”.

Поставлена  мета  зумовила  необхідність виконання  таких  завдань:

 • з’ясуватиструктурні  та  семантичні   особливості  складних  речень;
 • уточнитикритерії  виокремлення  складнопідрядних  речень нерозчленованої  структури  та  їх  обсяг;
 • окреслитимежі  з’ясувальних  складнопідрядних  речень і  визначити  їх  місце  в  системі  складнопідрядних  речень української  мови;
 • схарактеризуватиособливості семантичної  структури  з’ясувальних конструкцій,  визначити  їх  семантичні  види  та  різновиди;
 • дослідитиструктурні та  семантичні  особливості   з’ясувальних  складнопідрядних  речень у  романі  У.  Самчука  “Марія”;
 • з’ясуватиособливості  ускладнень  підрядних частин  з’ясувальних  речень;
 • визначититипи  зв’язку  опорного слова  у  складно-підрядних  з’ясувальних реченнях;

–  з’ясувати  вплив  семантики  опорного слова  головної  частини та  синтаксичних  засобів зв’язку  частин  на  формування  семантики складнопідрядних  з’ясувальних  речень.

Теоретичною основою  магістерської роботи  стали  праці  з  синтаксису складного  речення  українських науковців,  а  саме,  О.  М.  Горошкіної,  В. В.  Заболотного,  А.  Занітко,  О.  П.  Кадочнікової, Н.  Кобченко,  Р. О. Хрістіанової,  Т.  Масицької,  О.  О.  Полозової,   Н.  В.  Рули,  Н.  Фариної, Л.  К.  Чикіної.

Методи дослідження  мотивуються  метою  й  конкретними завданнями,  які  поставлено в  роботі.  Основним обрано  метод  лінгвістичного  опису  з  його  універсальними  прийомами спостереження  й  інтерпретації мовних  фактів.  Для  розв’язання  окремих завдань  залучалися  методи компонентного,  трансформаційного  та  дистрибутивного  аналізу. Використано  загальнонаукові  методи дослідження  –  індукцію і  дедукцію  –  для  узагальнення та  виведення  нових  наукових  положень. Для  інтерпретації  напрацьованого  матеріалу застосовано  описовий  метод, за  допомогою  порівняльного методу  виявлено  особливості  у  функціонуванні  складнопідрядних  з’ясувальних речень.  Співвіднесеність  з’ясувальних  підрядних  частин,  виявлено  завдяки використанню  трансформаційної  методики структурного  методу.  Також  за  його  допомогою  досліджено системні  зв’язки  між  частинами  складних одиниць.  Прийоми  кількісного аналізу  дали  змогу  обґрунтувати  основні тенденції  розвитку  особливостей  складних  одиниць із  підрядними з’ясувальними  частинами.

Наукова  новизна  роботи  полягає в  тому,  що  в  ній  на  широкому фактичному  матеріалі  здійснено системний  аналіз  складнопідрядних  з’ясувальних речень  з  урахуванням їх  структурно-граматичних,  лексико-семантичних  і  комунікативно-прагматичних  особливостей,    окреслено межі  досліджуваних  конструкцій у  системі  складнопідрядних  речень української  мови,  виявлено визначальні  чинники  їх  смислової  організації, проаналізовано  функціонування  з’ясувальних висловлень  у  різних мовленнєвих  актах  і  на  підставі цього  встановлено  їх  прагматичні  типи.

Теоретичне  значення  отриманих  результатів полягає  в  істотному розширенні  уявлень  про  семантико-функціональні  особливості з’ясувальних  складнопідрядних  речень. Важливим  з  теоретичного погляду  є  з’ясування ролі  сполучних  засобів у  формуванні  семантики досліджуваних  конструкцій.  Висновки й  узагальнення,  обґрунтовані аналізом  фактичного  матеріалу, можуть  бути  використані в  подальшому  опрацюванні загальних  та  часткових проблем  теорії  функціонального  синтаксису української  мови.

Практичне  значення.  Отримані  результати можуть  бути  використані в  навчальному  процесі вищих  та  загальноосвітніх  закладів –  у  практиці викладання  курсу  синтаксису сучасної  української  мови,  для  розробки спецкурсів  та  спецсемінарів із  синтаксису  складного речення,  синтаксичної  семантики й  прагматики,  а  також  при  написанні  відповідних розділів  підручників,  навчальних посібників  з  синтаксису, у  наукових  дослідженнях студентів  та  школярів.

Структура  й  обсяг  роботи.  Дипломна робота  складається  зі  змісту,  вступу, трьох  розділів,  висновків, списку  використаних  джерел.

Семантико-синтаксична структура з’ясувальних складнопідрядних речень

Мовні одиниці забезпечують спілкування людей та дають можливість співвіднести інформацію, яка є предметом повідомлення, з дійсністю. Актуальність дослідження синтаксису мовлення зумовлена вивченням сукупності наявних закономірностей, які зумовлюють побудову та функціонування синтаксичних одиниць, безпосередньо під час спілкування та написання.

Актуальність дослідження визначається потребою теоретично обґрунтувати семантичну, структурно-граматичні й комунікативні властивості з’ясувальних складнопідрядних речень в українській прозі, зумовленою недостатнім їх вивченням в українському мовознавстві.

Предметом дипломної роботи є семантика з’ясувальних предикативних частин у художній прозі У. Самчука.

Об’єктом є безпосередньо складнопідрядні речення, до складу яких входять підрядні частини з’ясувальної семантики.

Метою дипломної роботи є аналіз структурно-семантичних особливостей з підрядними з’ясувальними частинами на прикладі роману І.Франка “Захар Беркут”.

Поставлена мета зумовила необхідність виконання наступних завдань:

 • вивчити особливості складних речень;
 • деталізувати їх класифікацію;
 • уточнити критерії виокремлення складнопідрядних речень нерозчленованої структури та їх обсяг;
 • дослідити особливості ускладнення з’ясувальних частин у романі І.Франка “Захар Беркут”;
 • охарактеризувати можливі трансформації у складних реченнях з підрядними з’ясувальними частинами;
 • виявити динаміку синтаксичної структури тексту за змістом роману І.Франка “Захар Беркут”.

Теоретичною основою дипломної роботи стали праці з синтаксису складного речення українських науковців, а саме, О.М. Горошкіної, В.В.Заболотного, А.Занітко, О.П. Кадочнікової, Н.Кобченко, Р.О.Хрістіанової, Т.Масицької, О.О.Полозової,  Н.В.Рули, Н.Фариної, Л.К. Чикіної.

Методи дослідження. Використано загальнонаукові методи дослідження – індукцію і дедукцію – для узагальнення та виведення нових наукових положень. Для інтерпретації напрацьованого матеріалу застосовано описовий метод, за допомогою порівняльного методу виявлено особливості у функціонуванні складнопідрядних з’ясувальних речень. Співвіднесеність з’ясувальних підрядних частин, виявлено завдяки використанню трансформаційної методики структурного методу. Також за його допомогою досліджено системні зв’язки між частинами складних одиниць. Прийоми кількісного аналізу дали змогу обґрунтувати основні тенденції розвитку особливостей складних одиниць із підрядними з’ясувальними частинами.

Структура й обсяг роботи. Дипломна робота складається зі змісту, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел.

Kazakhstan’s economic structure in time of USSR

 

Contents

Introduction. 3

1.Kazakh economy in the time of USSR. 5

1.1. Kazakhstan’s economic structure in the time of USSR. 5

1.2. Key macroeconomic indicators as factors of contributing in economic development  8

 1. A transition of KZ economy. 15

2.1. Stabilisation policy 
. 15

2.2. Systemic reforms as conditions of market economy. 21

 1. National currency – Tenge. 28

3.1. The Banking System of the Republic of Kazakhstan. 28

3.2. The main indicators of monetary policy. 37

3.3. Trade and exchange rate policy basic instruments. 39

3.4. Internal and external balance. 42

3.5. Social outcome. 48

Conclusion. 52

References. 57

 

So Kazaknstan’s economic policies are rather prudent and the government finances are one of the country’s strenght. However, the government’s sttitude towards foreign investors and creditors is cause for concern, which reflects negatively on the business climate, as there have been many examples in which fogeign investors and creditors were left in the cold in times of trouble. Foreign creditors were forced to accept a large haircut during the restructing of the banking sector, despite earlier statement that this would not be the case.

In addition, Kazakhstan’s government has taken a tougher stance towards foreign oil companies in recent years, making use of environmentsl laws to force them to accept changes to earlier agreements. An export duty on crute oil and petroleum products was reintroduced mid-2010 (the initial duty introduced in May 2008 was set at zero in January 2009). Besides increasing government revenues from the oil and gas sector, the new approach is also meant to force oil companies to contribute to Kazakhstan’s diversification drive, forcing them to cooperate with the government’s industialisation program and requiring them to use more local labor.

In March 2011, the government addopted a law that detailes a procedure for nationalization of property. The law states that this can only be done in case of threat to national security and that any actions taken by the staet in this regard will be on a non-discriminatory basis and prompt and adequate compensation will be made. However, given Kazakhstan’s authoritarian political environment, there is a risk that there law will be used arbitrarily.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Останні дослідження

 • страхування екологічних ризиків в Україні та світі – наукова стаття;
 • зарубіжний досвід розвитку системи фінансового забезпечення соціальних гарантій – дипломна робота;
 • інформаційна нерівність у сучасному суспільстві  – курсова робота;
 • роль і статус соціології в сучасному українському суспільстві – курсова робота;
 • фінансовий механізм – дипломна робота;
 • COLLABORATION “Coming together is a beginning, keeping together is progress, and working together is success.” – essay;
 • THE PROBLEMS OF NATIONAL SECURITY OF UKRAINE IN MODERN INTERNATIONAL RELATIONS;
 • забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві – дипломна робота;
 • вищі спеціалізовані суди – магістерська робота;
 • інновації в туризмі – курсова робота;
 • правоввий аспект діяльності транснаціональних корпорацій – дипломна робота;
 • Лідерство в системі управлінських відносин. Соціологічні теорії лідерства – курсова робота;
 • Авторське право в системі інтелектуальної власності – курсова робота;
 • Формування і розподіл прибутку банку – бакалаврська робота;
 • Банкрутство та санація – дипломна робота;
 • Властивості доказів у кримінальному процесі – курсова робота;
 • Етапи формування кримінально-процесуального законодавства України – курсова робота;
 • Теоритичні та методологічні засади управління фінансами підприємств з іноземними інвестиціями – магістерська робота;
 • Питання правосуб’єктності націй та народів у міжнародному праві – курсова робота;
 • Функціональність фемінітивів та гендерна чутливість – наукова стаття;
 • Криміналістичний аналіз втеч з місць позбавлення волі – бакалаврська;
 • Особливості початкового етапу розслідування злочинів в сфері незаконного обігу наркотичних засобів синтетичного походження – бакалаврська;
 • Сутність нематеріальної мотивації та еволюції підходів до її визначення – курсова;
 • Системний підхід до нематеріальної мотивації персоналу – курсова;
 • Системний підхід до нематеріальної мотивації персоналу- курсова;
 • Особливості використання інтернету в готельно-туристичному бізнесі – курсова;
 • Поняття та соціально-правова природа податкових злочинів – магістерська робота;
 • Підходи до визначення і оцінки конкурентоспроможності банків за умов лібералізації фінансових ринків – магістерська робота;
 • Механізм реформування організації – магістерська робота;
 • Поняття злочину, види злочинів на морському транспорті – контрольона;
 • Теоретичні аспекти формування оптимального портфеля цінних паперів банку – магістерська робота;
 • Аналіз страхування життя в Україні – магістерська робота;
 • Поняття та структура судових витрат у цивільному судочинстві – магістерська робота;
 • Теоретико-методичні підходи до розробки та прийняття управлінських рішень на підприємствах зовнішньо-економічної діяльності – магістерська робота;
 • Реформування НСДАП як наслідок бамберзької конференції – курсова робота;
 • Розробка інвестиційного проекту з реалізації бізнес-ідеї покращення якості послуг ПрАТ- магістерська робота;
 • Теоретичні аспекти pr-діяльності в умовах формування pr-компанії на прикладі друкарні – магістерська робота;
 • ТНК в міжнародному бізнесі – магістерська робота;
 • ТНК – юридичні аспекти функціонування  – магістерська робота;
 • Іноземні страхові компанії на ринку України – магістерська робота;
 • Підвищення конкурентоспроможності підприємства – магістерська робота;
 • Фемінативи в українській літературі – курсова робота;
 • Бізнес як філософська категорія – курсова робота;
 • Втілення фройдівської концепції особистості у романі Д.Г.Лоуренса «Сини та коханці» – курсова робота;
 • Прийоми прагматичної адаптації медичних текстів зорієнтованих на пересічного читача в україномовному та російськомовному перекладах на прикладі книги С. Мукерджі “Імператор усіх хвороб” – дипломна робота;
 • Теоретико-метологічні основи ідентифікації транснаціональних корпорацій  – дипломна робота;

Гарантії

Зазвичай, коли перед студентом постає питання “де замовити диплом?”, спершу починає згадувати чи не замовляли наукові роботи знайомі. Це, звичайно, найнадійніше джерело. Проте варто зважити всі “за” і “проти” … та все одно відправити кілька запитів до декількох компаній.  З першого дзвінка Ви одразу пересвідчитесь у професіоналізмі спеціалістів або не пересвідчитесь.

При замовленні дипломної роботи, курсової, реферату запитуйте хто буде готувати роботу. Запитайте чи можна поспілкуватися з автором. Так, так, саме з Автором, оскільки багато компаній винаймають спеціалістів, які не здатні грамотно оформити роботу, не те щоб викласти зміст. Щоб замовити дипломну роботу, потрібно витратити трішки часу, проте бути впевненим, що у Вас не буде проблем згодом.

Ми гарантуємо Вам захист, якщо Ви замовите дипломну роботу, курсову чи реферат у нас. Ми працюємо на результат. І так, Ви зможете поспілкуватися з автором.

Ознайомтеся з порадами для успішного захисту, а з іншим – ми Вам допоможемо!