ПРОЯВИ КАРНАВАЛІЗАЦІЇ В ПОЛІТИЧНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ

Актуальність та доцільність дослідження.Поняття «політичного простору» є суміжним поняттям, що вивчається на міждисциплінарному рівні. Політичний простір окремих країн стає об’єктом вивчення філософії, політології, соціології та інших гуманітарних наук. Політичне життя  у ХХІ століття стає дедалі цікавішим та значущим феноменом та вимагає структурного дослідження з вивченням його детермінант через філософсько-просторову та інституціональну призму.

Політичне буття, яке формує політичний простірта є складовою простору соціального,функціонує не лише під впливом розуму, але й під впливом уявлень, вірувань, міфів, стереотипів та ілюзій. Аналіз новітніх тенденцій політичного життя свідчить про те, що з глобалізацією світового буття та політизацією усіх сфер життя розум втрачає позиції та на перший план виходять сумнівні засади лібералізму, що надають дослідженням нових завдань та нового відтінку.

На сучасному етапі становлення політичного життя та розвитку політичного простору як місця життя постає проблема обґрунтування принципів справедливості, рівності, політичної свободи. Ставлення до політики сучасної людини змінюється, зокрема, виникають явні протести, проте без висунення чітких вимог. Розвиток демократії породив феномени та тенденції, що свідчать про становлення новітніх явищ у формуванні політичного простору.

Щодо досліджень власне політичного простору як різновиду соціального, необхідно згадати дослідження М. Вебера, П. Бурдьє, Д. Кола, Е. Лозанського, С. Дюкіної, Ю. Качанова, С. Єгорова та С. Земляного. Узагальнюючи опрацьовані матеріали, можна виявити спільні чинники, які виділяють для характеристики політичного простору.

Об’єктомдослідження виступає політичний простірсучасного українського суспільства.

Предметомданого дослідження є проявикарнавалізації у політичному просторі України.

Метоюдипломної роботи є виявлення місця та ролі карнавалізації в умовах сучасного політичного простору України.

Поставлена мета зумовила виконання наступних завданьв межах дипломного проекту:

 • з’ясувати суть поняття «політичного простору» та здійснити його характеристику;
 • проаналізувати співвідношення понять «політичного» та «соціального» простору;
 • визначити детермінанти політичного простору країни;
 • виявити механізми символізації в конструюванні політичної реальності;
 • дослідити політичний перфоманс та методи його дослідження;
 • вивчити прояви карнавалізації у політичному просторі: методи презентації та об’єкти дослідження;
 • узагальнити якісні та кількісні методи дослідження карнавалізації;
 • розробити систему якісних та кількісних індикаторів політичного простору з точки зору карнавалізації політичних процесів;
 • здійснити аналіз публічних виступів окремих політиків в Інтернет;
 • здійснити аналіз карнавалізації політичного життя в соціальних мережах.

Основні гіпотезидослідження.

 1. У політичному просторі сучасного українського суспільства набули помітного поширення такі прояви карнавалізації, як елементи сміхової культури, театралізація, навмисне спотворення мови (використання «суржику»).
 2. У політичному дискурсі в Україні карнавальний тип спілкування інтенсивно репрезентується окремими акторами, в тому числі подібна репрезентація є досить інтенсивною у мережі Інтернет.

У роботі використано як загальнонаукові методитеоретичного узагальнення (методи діалектичної й формальної логіки) для дослідження концептуальних положень у дослідженні політичного простору країни, так і специфічні методи соціологічного дослідження, методи збору та обробки інформації для дослідження якісних та кількісних методів для оцінки феномену карнавалізації політичного простору, зокрема, контент аналіз.

Проблема дослідження. Гносеологічна сторона проблеми до аналізу феномену карнавалізації полягає в тому, що важливо здійснювати аналіз карнавального типу спілкування політиків з точки зору їх змісту та конкретного впливу на реальність дій політиків та остаточного впливу на реальне життя пересічного українця. Онтологічна сторона проблеми полягає в тому, що тотальне поширення феномену карнавалізації політичного життя викликає занепокоєння, оскільки формує соціальну дезорієнтацію щодо реального стану економіки та інших сфер буття громадян.

Теоретичну базу роботи склали наукові дослідження Бахтіна М. М., Водоватової Т. Є., Грідіної Т. А., Кормера В. Ф., Куклінської М. Я., Купріянової Н. С. Емпірична база роботи представлена матеріалами авторського дослідження текстів виступів українських політиків.

Наукова новизна. Вперше проаналізовано явище карнавалізації політичного простору сучасного українського політикуму через призму сміхової культури та доведено тотальний характер феномену карнавалізації.

Структура роботи. Основний текст дипломної роботи викладено на 77 сторінках. Робота складаєть зі вступу, трьох розділів та висновків щодо проведеного дослідження, у т.ч. робота містить 8 рисунків.

 

Інвестиційна діяльність комерційного банку

Розділ 1. Теоретико-методологічні засади управління інвестиційною діяльність комерційного банку

1.1. Економічна сутність, види та класифікація банківських інвестицій

1.2. Принципи і методи управління банківською інвестиційною діяльністю

1.3. Особливості та проблеми управління банківською інвестиційною діяльністю в Україні

1.4. Умови розвитку управління банківською інвестиційною діяльністю в Україні

Розділ 2. Аналіз ефективності управління інвестиційною діяльність на матеріалах АТ «ОТП Банк»

2.1. Загальна характеристика на основі показників фінансово-інвестиційної діяльності АТ «ОТП Банк»

2.2. Оцінка інвестиційного портфелю АТ «ОТП Банк»

2.3. Оцінка ефективності інвестиційної діяльності АТ «ОТП Банк»

Розділ 3. Шляхи вдосконалення управління  банківською  інвестиційною діяльністю

3.1. Розвиток фінансового супермаркету як інструменту вдосконалення управління банківськими інвестиціями

3.2. Застосування системи збалансованих показників в управлінні банківськими інвестиціями

3.2. Узагальнення та можливості застосування зарубіжного досвіду регулювання банківської інвестиційної діяльності

Основні методичні вимоги до анкетування

Актуальність дослідження методу анкетування полягає у доступності його проведення, можливості залучити велику кількість респондентів, особливо на сучасному етапі проведення соціологічних опитувань, а також комбінувати найбільш ефективні методи проведення опитування для підвищення репрезентативності вибірки. Анкети, не будучи суворо регламентованим інструментом дослідження, мають високу гнучкість і можуть складатися для вирішення різноманітних завдань, що виникають у процесі практичної діяльності.

Анкетування належить до емпіричних методів дослідження. Анкета деякою мірою компенсує неможливість безпосереднього контакту з тим, для кого вона призначена. При цьому слід пам’ятати про орієнтовний характер інформації, отриманої за допомогою анкети. Тому особливу увагу практиків та дослідників має привертати саме питання належної організації процесу анкетування, який має складатися з послідовних етапів.

Варто зазначити, що перспективою сучасних досліджень має бути вивчення комбінації методів анкетування, оскільки подібні результати дадуть змогу отримати більш репрезентативні результати опитування з урахуванням специфіки географічних, соціальних та інших факторів.

Так, анкетування є найпоширенішим способом опитування, оскільки:

 • доступне основній масі дослідників, які не повинні мати спеціальної освіти;
 • не обмежує організаторів опитування, що не здатні швидко і легко вступати в контакт з людьми;
 • дозволяє охопити велику кількість людей;
 • дозволяє елементарними методами математичної статистики опрацьовувати одержані результати.

Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що емпіричні методи привертають увагу таких західних дослідників, як Дж. Б. Мангейм та Р. Річ; російських Г. Бакулєв, А. Дегтярьов, Б. Краснов; українських В. Єкінцев, М. Завгородня, В. Іванов, Ю. Ірхін, Б. Савченко і А. Даниленко та ін. Вони роблять спроби структурувати емпіричні методи та виділити їхні функції та значення. Але й досі не в повній мірі в науковій літературі розкрито роль емпіричних методів, не приділено достатньо уваги їхньому ретельному аналізу.

Бізнес як філософська категорія

Актуальність теми дослідження тлумачення економічних категорій через призму філософії зумовлено їх соціальною специфікою, з одного боку. З іншого, у сучасній соціальній філософії особливої ваги набуває знання, що тематизується у межах філософії економіки. Актуалізація методологічної ролі філософсько-економічних досліджень у сьогоденні визначається тим, що розвиток українського суспільства, в умовах формування глобальної економічної системи, вимагає соціальної модернізації.

Зміни, що відбуваються у соціальній сфері сучасного українського суспільства спонукають як до низки теоретичних обґрунтувань їх закономірності та особливостей, так і до нових концептуальних рішень щодо окреслення прогресивного напрямку їх подальшого розвитку. За таких обставин виникає потреба аналізу змісту, сутності, специфіки функціонування основоположних понять філософії економіки, а також означення її теоретичної та практичної ролі у визначенні пріоритетних напрямків розвитку суспільства. Пошук шляхів ефективного соціального розвитку уможливлюється, насамперед, завдяки реалізації соціально-креативного потенціалу економічного мислення та прогресивної економічної ідеології.

Загалом актуальність дослідження постає у якості визначення структурних рівнів філософсько-економічного знання та аналізу його соціально-практичного змісту. Отже, інтерес до філософії економіки обумовлений низкою детермінант. По-перше, ще не повною мірою досліджені структура та методологічний потенціал філософсько-економічного знання і, по-друге, той факт, щоУкраїна переживає особливий етап свого національного становлення і потребує визначення основних чинників та світоглядних засад формування самобутньої програми соціально-економічного розвитку.

Важливість філософського осмислення економічного буття суспільства підкреслювалася ще у теоретичних пошуках Ксенофонта, Платона та Арістотеля. Як відносно самостійна галузь досліджень філософія економіки започатковується у працях М.Вебера, В.Зомбарта, Б.Кроче, К.Маркса, Дж.С.Міля та А.Сміта. А у теоретичних надбаннях Ф.фонГаєка, Г.Зіммеля, Л.фонМізеса та К.Поппера, а також С.Булгакова та Б.Яковенка, філософія економіки визначається за своїм предметом та основними функціями.

У кінці ХХ – на початку ХХІ століть інтенсивний розвиток філософсько-економічного знання сприяв остаточному формуванню філософії економіки як самодостатньої системи, елементи якої відображено у працях Г.Беккера, Ю.Габермаса, К.Гоманна, П.Дракера, М.Кастельса, П.Козловскі, Н.Лумана, Ф.Міровскі, К.А.Нордстрема, Й.Ріддестралє, А.Ріха, О.Тоффлера, П.Ульріха, Ф.Фукуями, Н.Хомського та Р.Л.Хайлбронера.

Метою курсової роботи є визначення тлумачення бізнесу як економічної категорії. Постановка мети зумовила необхідність розв’язання наступних дослідницьких завдань:

 • окреслити предметну специфіку бізнесу як філософської категорії;
 • визначити основні структурні рівні філософії економіки у контексті аналізу економічної свідомості;
 • з’ясувати методологічний потенціал філософсько-економічного знання та розкрити його практичне значення для соціального розвитку сучасної України.

Об’єктом дослідження є економіка та соціальна відповідальність бізнесу  як специфічна сфера економіко-соціальних та філософських досліджень.

Предметом дослідження є тлумачення економічних категорій у контексті філософського сприйняття.

Заказать диплом срочно

Время, когда нужно начинать писать дипломную, уже наступило! Подготовка дипломного проекта займет у Вас как минимум месяц, если работать вплотную согласно плану. Не затягивайте – чудес не бывает! Зачем краснеть во время визитов к преподавателю, если есть возможность заказать диплом? 🙂

Но предже, чем определиться, где именно заказать дипломную или бакалаврскую работу, взвесьте все “за” и “против”.

Помните, что заказать диплом, еще не значит, что не нужно ч итать материал, когда Вы идете к преподавателю! Покажите, что Вы не “плаваете” в материалах, которые подготовили 🙂 и дайте понять преподавателю, что Вы глубоко изучили вопрос, и знаете, о чем писали. Не пожалейте 40 минут своего времени и последующие “пытки” больше не повторятся;

Помните, что если Вы подготовите качественный раздаточный материал перед защитой диплома, то комисия оценит неординарный подход. Это сыграет Вам на руку и Вы будете приятно удивлены положительным снисходительством!

Помните, что вопросы на защите обычно задают именно по теме. Перечитайте Вашу дипломную работу. Если Вы хотите получить хорошый бал, не написав ни слова иследования Вашей дипломной работы, просто изучите материал, и озвучивайте статистику. Такой лайфхак непременно не заставит преподавателей усомниться в Вашем глубоком понимании темы!

А заказать диплом недорого можно у нас 🙂