ПРОЯВИ КАРНАВАЛІЗАЦІЇ В ПОЛІТИЧНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ

Актуальність та доцільність дослідження.Поняття «політичного простору» є суміжним поняттям, що вивчається на міждисциплінарному рівні. Політичний простір окремих країн стає об’єктом вивчення філософії, політології, соціології та інших гуманітарних наук. Політичне життя  у ХХІ століття стає дедалі цікавішим та значущим феноменом та вимагає структурного дослідження з вивченням його детермінант через філософсько-просторову та інституціональну призму.

Політичне буття, яке формує політичний простірта є складовою простору соціального,функціонує не лише під впливом розуму, але й під впливом уявлень, вірувань, міфів, стереотипів та ілюзій. Аналіз новітніх тенденцій політичного життя свідчить про те, що з глобалізацією світового буття та політизацією усіх сфер життя розум втрачає позиції та на перший план виходять сумнівні засади лібералізму, що надають дослідженням нових завдань та нового відтінку.

На сучасному етапі становлення політичного життя та розвитку політичного простору як місця життя постає проблема обґрунтування принципів справедливості, рівності, політичної свободи. Ставлення до політики сучасної людини змінюється, зокрема, виникають явні протести, проте без висунення чітких вимог. Розвиток демократії породив феномени та тенденції, що свідчать про становлення новітніх явищ у формуванні політичного простору.

Щодо досліджень власне політичного простору як різновиду соціального, необхідно згадати дослідження М. Вебера, П. Бурдьє, Д. Кола, Е. Лозанського, С. Дюкіної, Ю. Качанова, С. Єгорова та С. Земляного. Узагальнюючи опрацьовані матеріали, можна виявити спільні чинники, які виділяють для характеристики політичного простору.

Об’єктомдослідження виступає політичний простірсучасного українського суспільства.

Предметомданого дослідження є проявикарнавалізації у політичному просторі України.

Метоюдипломної роботи є виявлення місця та ролі карнавалізації в умовах сучасного політичного простору України.

Поставлена мета зумовила виконання наступних завданьв межах дипломного проекту:

 • з’ясувати суть поняття «політичного простору» та здійснити його характеристику;
 • проаналізувати співвідношення понять «політичного» та «соціального» простору;
 • визначити детермінанти політичного простору країни;
 • виявити механізми символізації в конструюванні політичної реальності;
 • дослідити політичний перфоманс та методи його дослідження;
 • вивчити прояви карнавалізації у політичному просторі: методи презентації та об’єкти дослідження;
 • узагальнити якісні та кількісні методи дослідження карнавалізації;
 • розробити систему якісних та кількісних індикаторів політичного простору з точки зору карнавалізації політичних процесів;
 • здійснити аналіз публічних виступів окремих політиків в Інтернет;
 • здійснити аналіз карнавалізації політичного життя в соціальних мережах.

Основні гіпотезидослідження.

 1. У політичному просторі сучасного українського суспільства набули помітного поширення такі прояви карнавалізації, як елементи сміхової культури, театралізація, навмисне спотворення мови (використання «суржику»).
 2. У політичному дискурсі в Україні карнавальний тип спілкування інтенсивно репрезентується окремими акторами, в тому числі подібна репрезентація є досить інтенсивною у мережі Інтернет.

У роботі використано як загальнонаукові методитеоретичного узагальнення (методи діалектичної й формальної логіки) для дослідження концептуальних положень у дослідженні політичного простору країни, так і специфічні методи соціологічного дослідження, методи збору та обробки інформації для дослідження якісних та кількісних методів для оцінки феномену карнавалізації політичного простору, зокрема, контент аналіз.

Проблема дослідження. Гносеологічна сторона проблеми до аналізу феномену карнавалізації полягає в тому, що важливо здійснювати аналіз карнавального типу спілкування політиків з точки зору їх змісту та конкретного впливу на реальність дій політиків та остаточного впливу на реальне життя пересічного українця. Онтологічна сторона проблеми полягає в тому, що тотальне поширення феномену карнавалізації політичного життя викликає занепокоєння, оскільки формує соціальну дезорієнтацію щодо реального стану економіки та інших сфер буття громадян.

Теоретичну базу роботи склали наукові дослідження Бахтіна М. М., Водоватової Т. Є., Грідіної Т. А., Кормера В. Ф., Куклінської М. Я., Купріянової Н. С. Емпірична база роботи представлена матеріалами авторського дослідження текстів виступів українських політиків.

Наукова новизна. Вперше проаналізовано явище карнавалізації політичного простору сучасного українського політикуму через призму сміхової культури та доведено тотальний характер феномену карнавалізації.

Структура роботи. Основний текст дипломної роботи викладено на 77 сторінках. Робота складаєть зі вступу, трьох розділів та висновків щодо проведеного дослідження, у т.ч. робота містить 8 рисунків.

 

Kazakhstan’s economic structure in time of USSR

 

Contents

Introduction. 3

1.Kazakh economy in the time of USSR. 5

1.1. Kazakhstan’s economic structure in the time of USSR. 5

1.2. Key macroeconomic indicators as factors of contributing in economic development  8

 1. A transition of KZ economy. 15

2.1. Stabilisation policy 
. 15

2.2. Systemic reforms as conditions of market economy. 21

 1. National currency – Tenge. 28

3.1. The Banking System of the Republic of Kazakhstan. 28

3.2. The main indicators of monetary policy. 37

3.3. Trade and exchange rate policy basic instruments. 39

3.4. Internal and external balance. 42

3.5. Social outcome. 48

Conclusion. 52

References. 57

 

So Kazaknstan’s economic policies are rather prudent and the government finances are one of the country’s strenght. However, the government’s sttitude towards foreign investors and creditors is cause for concern, which reflects negatively on the business climate, as there have been many examples in which fogeign investors and creditors were left in the cold in times of trouble. Foreign creditors were forced to accept a large haircut during the restructing of the banking sector, despite earlier statement that this would not be the case.

In addition, Kazakhstan’s government has taken a tougher stance towards foreign oil companies in recent years, making use of environmentsl laws to force them to accept changes to earlier agreements. An export duty on crute oil and petroleum products was reintroduced mid-2010 (the initial duty introduced in May 2008 was set at zero in January 2009). Besides increasing government revenues from the oil and gas sector, the new approach is also meant to force oil companies to contribute to Kazakhstan’s diversification drive, forcing them to cooperate with the government’s industialisation program and requiring them to use more local labor.

In March 2011, the government addopted a law that detailes a procedure for nationalization of property. The law states that this can only be done in case of threat to national security and that any actions taken by the staet in this regard will be on a non-discriminatory basis and prompt and adequate compensation will be made. However, given Kazakhstan’s authoritarian political environment, there is a risk that there law will be used arbitrarily.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особливості використання інтернету в готельно-туристичному бізнесі

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти впровадження інтернет-технологій в готельно-ресторанному бізнесі

1.1. Потенційні напрями використання інтернет-технологій в готельно-ресторанному бізнесі

1.2. Критеріїї дотримання техніки безпеки при роботі з ІТ-устаткуванням

РОЗДІЛ 2. Практичні аспекти реалізації використання інтернету на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу: Агенства подорожей “Креветка-тур” та готельно-ресторанного комплексу “Гайки” в Житомирі

2.1. Аналіз ефективності діяльності та потенціалу Агенства подорожей “Креветка-тур” та готельно-ресторанного комплексу “Гайки”

2.2. Особливості застосування інтернет-технологій на підприємствах

2.3. Охорона праці на підприємствах Агенства подорожей “Креветка-тур” та готельно-ресторанного комплексу “Гайки”

Висновки

Список використаних джерел

«Оподаткування благодійної допомоги»

Список використаних джерел:

 1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
 2. Закон України “Про благодійну діяльність та благодійні організації” від 05.07.2012 № 5073-VI[Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5073-17
 3. Лист Державної фіскальної служби України від 18.01.2017 р. № 971/6/99-99-13-02-03-15 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/71080.html
 4. ІНСТРУКЦІЯ про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.1999 № 291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99
 5. Коннов С. Налоговое поощрение социальной ответственности бизнеса: украинский и западный опыт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.konnov.com/file/1212583897990/Investgazeta%20-%20CSR%20-%20Derbal.doc
 6. Матвієнко В.П., Сивак О.Б. Оподаткування благодійної допомоги: дискусійні питання / В.П.Матвієнко // Проблеми теорії та методогії бухгалтерського обліку, контролю та аналізу. – 2015. – Вип. 1 (31), С. 264-272.
 7. Тимошенко І. Проблеми оподаткування благодійної діяльності у сфері бізнесу в Україні / І.Тимошенко // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. – 2015. – № 1 (6), С. 111-114.

Ризики в операційній діяльності банку

У банківськіи діяльності одним із ключових показників, який свідчить про фінансову стіикість банку є показник достатності власного капіталу – заказать дипломную работу Киев. Достатність власного капіталу, з огляду на врахування при іі розрахунку маиже всіх ризиків банківськоі діяльності, є інтегральним показником оцінки стану якісноі капіталізаціі та фінансовоі стіикості окремих банківських установ та системи банків в цілому. Під достатністю капіталу банку слід розуміти иого здатність покривати витрати і непередбачені втрати від своєі діяльності виключно за рахунок власного капіталу – заказать дипломную работу Киев. Поряд з цим, зважаючи на постіину диверсифікацію ризиків в сучасному економічному просторі, першочерговим завданням для банківськоі спільноти залишається постіине вдосконалення методики оцінки даних ризиків та іі застосування у визначенні рівня адекватності власного банківського капіталу потребам розвитку економіки [1, c. 132].

Зрозуміло, що лише фінансово стійкий банк зможе продовжувати функціонування навіть за умов реалізації непередбачуваних ризиків, які впливають на зміну нормативних показників функціонування фінансового інституту – замовити дипломну роботу Київ. Дана проблема особливо гостро актуальна на сучасному етапі розвитку світової фінансової системи як на національному, так і на міжнародному рівні.

Зазначимо, що дослідження категорії «банківський ризик» навіть за наявності особливої уваги в умовах невизначеності є недостатнім. Проаналізуємо трактування ризику відомими економістами. Більшість визначень поняття ризику не розрізняють категорій «ризик» та «економічний ризик». Проте, в контексті аналізу банківської діяльності категорія «ризик» вживається у значенні економічних витрат – замовити дипломну роботу. Тому, для нашого дослідження апріорі приймаємо, що поняття «ризик» та «економічний ризик» тотожні.

Значна кількість авторів визначає категорію ризик через дві особливі характеристики – невизначеність та альтернативність. П. Самуельсон зазначав, що «невизначеність породжує невідповідність між тим, що люди очікують отримати, та тим, що дійсно реалізується. Кількісним вираженням даної невідповідності є прибуток або збиток» [2, C. 78] – замовити дипломну роботу. Фундаментальною властивістю усіх ризиків є невизначеність, яка характеризується недостатньою забезпеченістю процесу прииняття рішень знаннями стосовно певноі проблемноі ситуаціі. В цілому, невизначеність – досить широке поняття, яке відображає об’єктивну неможливість отримання абсолютного знання про внутрішні та зовнішні умови функціонування соціально-економічних систем, неоднозначність іх параметрів. замовити дипломну роботу Невизначеність характеризується множиною значень параметрів, яку часто називають множиною станів, випадків, альтернатив, елементарних подіи, елементарних випадків, зоною невизначеності.

Альтернативність ризику передбачає необхідність вибору из двох чи декількох можливих варіантів управлінських рішень і дій більш ефективного та економічно доцільного. Наприклад, кожен із інвесторів має хоча б два варіанти вкладенння інвестицій та обирає більш економічно доцільний. Подібних напрямів інвестування може бути декілька, також можливі різні варіації в рамках одного проекту.

Крім альтернативності та невизначеності інші вчені визначають ознакою ризику суперечливість. Ризик орієнтований на отримання суспільно значимих результатів неординарними, новими методами в умовах невизначеності у ситуації обов’язкового вибору, що дозволяє та викликає необхідність нехтувати консервативними методами управління, долати бар’єри по впровадженню нових та перспективних видів діяльності. замовити дипломну роботу В першу чергу, це зрозуміло, коли альтернатива обирається без необхідного врахування еволюційних об’єктивних закономірностей явища відносно якого приймаються рішення.

Одним із перших учених, якии у своіи публікаціі “Поняття ризику і невизначеності” (1921 p.) привернув увагу на проблему невизначеності в межах сучасноі економічноі теоріі, був американськии економіст Ф. Найт. Саме він зазначив чітку відмінність між ризиком і невизначеністю. Згідно з иого визначенням, рішення приимаються в умовах ризику тоді, коли наслідки приинятих рішень відомі з певною имовірністю, а якщо ж имовірності невідомі, то така ситуація вважається невизначеною [4, с. 155]- замовити дипломну роботу – заказать дипломную работу Киев