ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МІЖНАРОДНОЇ ПОДАТКОВОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

Загострення конкурентної боротьби тісно пов’язане з податковою конкуренцією між країнами світу, що супроводжується безперервним реформуванням. Трансформація національних податкових систем, які є одним із регуляторів соціально-економічних відносин держави в умовах посилення глобалізації, відбувається під впливом міжнародної податкової конкуренції.

У широкому розумінні міжнародна податкова конкуренція трактується як неузгоджене встановлення податків незалежною державою, використання низьких ефективних податкових ставок, зменшення податкового навантаження з метою підвищення конкурентоспроможності національного бізнесу, збільшення ділової активності в державі та залучення до неї іноземних інвестицій та приваблення мобільних податкових баз; у  більш вузькому розумінні податкова конкуренція розглядається, як вплив податкової системи одного державного утворення на податкову систему іншого, що базується на можливості платників податків обирати між юрисдикціями з різним рівнем оподаткування та переміщення частини валового національного продукту на іншу територію, вплив податкової політики на розподіл доходів від оподаткування між державними бюджетами

Ринок офшорних послуг є дуже перспективним для України. Це пов’язано з тим, що в умовах сильної конкуренції країни, зацікавлені в його монополізації, ведуть доволі агресивну політику. На сьогодні наша держава не є сильним конкурентом для розвинутих  країн  Європи  в  силу  свого  ослаблення через низку економічних, політичних, воєнних факторів, проте є потенціал розвитку переваг, насамперед розвитку внутрішнього економічного становища. Розвиток ринку офшорних послуг на території держави зможе  стати  зв’язною  ланкою  між  розвитком  внутрішнього та зовнішнього ринків. Загальна тенденція до світових глобалізаційних процесів, у тому числі й в економіці, має сприяти цьому.

Зазначимо, що проблеми та перспективи розвитку трансфертного ціноутворення в Україні, вимагають запозичення успішного зарубіжного досвіду досвіду адміністрування податкових платежів. Головним рекомендаційно-методичним міжнародним документом у галузі регулювання трансфертного ціноутворення, як убло зазначено в змісті робити, є Настанови ОСЄР щодо ТЦ для транснаціональних корпорацій та податкових служб.  Основні положення цих Настанов знайшли своє відображення в ст. 39 Податкового кодекус України.

Водночас рекомендації щодо застосування ТЦ викладено в Практичному керівництві ООН з ТЦ для країн, що розвиваються. В Україні норми ТЦ запроваджено з 01.09.2013 р. Протягом двох років ці правила неодноразово змінювались та вдосконалювалися. Співпраця між незалежними платниками зазвичай визначається ринковими чинниками. Однак при взаємої взаємозалежних (пов’язаних підприємств) ринкові чинники можуть безпосередньо і не впливати на їх відносини. Ціни, які не відповідають ринковим чинникам та які використовуються у господарській діяльності між взаємозалежними суб’єктами господарювання, називають трансфертними цінами.

Для потреб податкового контролю виникає необхідність в оцінці правильності визначення взаємозалежними суб’єктами господарювання ринкової ціни за відсутності ринкових чинників. Для цілей податкової політики асоційовані (пов’язані) підприємства розглядаються як незалежні компанії, а отже, отриманий асоційованими підприємствами дохід порівнюється з розрахунковим доходом, який би мали отримати незалежні особи.

Як міжнародний стандарт для цілей оподаткування господарських операцій між взаємозалежними особами ОСЄР рекомендовано використання принципу «витягнутої руки» (Arm’s length principle), який передбачає збільшення податкових зобов’язань асоційованих осіб у контрольованих операціях до рівня податкових зобов’язань незалежних осіб в аналогічних (зіставних) операціях. Принцип «витягнутої руки» застосовується усіма державами – членами ОСЄР та багатьма іншими країнами світу (понад 80 країн), що фактично визначає умови формування щодо політики податкової конкуренції окремих країн (Диплом).

Є питання ? Тисни тут!